«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Ναί! είμαι η βάρβαρος Αλβανία (Ιλλυρία)

Τρίτη, 13 Αυγούστου 2013

ΑΘΗΝΑ-Θεά Αθηνά


Η Αθηνά,Θεά της Σοφίας αλλά καί τού ένοπλου αγώνα,της μάχης.Της απαραίτητης καί αναγκαίας μάχης.Της μάχης της ξεκομμένης από την στείρα βαρβαρότητα,την αιματοχυσία καί μόνο,αλλά την σοφή καί έλλογη μάχη,την δίκαιη καί έντιμη μάχη σε αντίθεση με εκείνον τον Άρη το θεό τού πολέμου.Τον σέβονταν βέβαια οί αρχαίοι καί γνώριζαν πως ήταν μία πραγματικότητα σκληρή καί φρικώδης μα οί αρχαίοι είχαν μιά ιδιαίτερη αγάπη στην Αθηνά καί γι'αυτό άλλωστε ιερά καί ναούς δεν είχαν γιά τον θεό τού πολέμου,εκείνον το παλαβιάρη τον Άρη, μα γιά την θεά γέμισαν τούς τόπους τους με ιερά καί δόξες σπουδαίες.Η ίδια η θεά ήταν μία από τις τρείς  ορκισμένες παρθένες,τις θεές πολεμίστριες.
Πριν ν'αρχίσουμε λοιπόν να ασχοληθούμε με αυτήν την μεγάλη θεά στην προσπάθειά μας να ξεδιπλωθεί το μεγαλείο της αλλά καί το μεγαλείο της σοφίας των προγόνων μας θα παρουσιαστεί η σχέση της θεάς με την σουρβιά καί την κρανιά καί τις λαϊκές παραδόσεις στο θέμα αυτό,δηλ.με όλο το θάρρος της γνώμης καί της αγάπης μας γιά την παράδοση καί την ιστορία τού λαού μας διαπιστώνουμε μία προφανώς αρχαιότερη σύνδεση της θεάς με σουρβιά-κρανιά σε σχέση με την ελιά καί ό,τι αυτό το συνοδεύει.  
Η Σουρβιά καί η Κρανιά ταυτίζονται θα μπρούσαμε να πούμε μεταξύ τους καί αν κρίνουμε εκ πρώτης όψεως μοιάζουν καταπληκτικά:
Σουρβιά:
 Βλέπε εδώ

Κρανιά:
 Βλέπε εδώ
  Βλέπε εδώ

Σουρβιά λέγεται στη Θράκη το κλαδί φρεσκοκομμένης καί μπουμπουκιασμένης Κρανιάς:
Σούρβα-σουρβιά καί κρανιά(Α.Θράκη):
 Βλέπε εδώ

Η Σούρβα ή Σορβιά ή Σουρβιά ταυτίζεται στην αρχαιότητα με την Αθηνά καθώς η  ίδια προσέφερε στον μάντη Τειρεσία το ραβδί φτιαγμένο από σουρβιά γιά να διαβάζει το μέλλον καί να ανακοινώνει τις προφητείες του,αυτός ο μεγάλος μάντης της αρχαιότητας.Τονίζουμε τα περί μαντείας καί προφητειών διότι στην πορεία θα έχει την ύψιστη σημασία του: 
Αθηνά καί η Σουρβιά,ο Τειρεσίας:
Βλέπε εδώ

Σούρβα λέγονται τα κάλαντα σε περιοχές της Μακεδονίας όπου τα παιδιά περίμεναν το φιλοδώρημα μεταξύ των οποίων καί  καρπούς της σουρβιάς,τα σούρβα.Η σουρβίνα ήταν μία ξύλινη σούβλα συνήθως από ξύλο κρανιάς όπου πέρναγαν κομματάκια χοιρινού καί λουκάνικα πού έδιναν στα παιδιά:   
Το έθιμο της Σούρβας,η σουρβίνα:
 Βλέπε εδώ
Είναι φανερό λοιπόν πως Σουρβιά καί Κρανιά αλληλοσυμπληρώνονται καί θα λέγαμε πως ταυτίζονται.

Κολιάντου τα κάλαντα στη Δράμα,οί βέργες από κρανιές πού λέγονται σουρβίτσες,η σουρβάκα η βέργα από σουρβιά ή κρανιά: 
Βλέπε εδώ

Κιελιëντρύσσε.Θα αναρωτηθεί κανείς τι σχέση έχουν τα κάλαντα με την άνοιξη,καμμιά εκ πρώτης όψεως μα νομίζουμε πως αξίζει τον κόπο να παρουσιαστεί γιά να καταδειχτεί η ιερότητα τού δέντρου αλλά καί οί παραδόσεις πού συνδέουν συγγενείς λαούς από τα κατάβαθά τους.Η Παράδοση,μέγα προϊόν τού αστείρευτου ποταμού αίματος τού Λαού μας,με την ποικιλία της από τόπο σε τόπο από χωριό σε χωριό καί από φάρα σε φάρα όπως οί παραπόταμοι τού ενός καί πρωταρχικού ποταμού: 
Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.91

αλλά καί Κολιέντρë:
σελ.161
Εκείνο λοιπόν πού μας έρχεται στο μυαλό ως ένα από τα πιό γνωστά προσωνύμια της Αθηνάς(κάτι σαν τα χίλια ονόματα της Παναγίας)
είναι η Κραναία,η Αθηνά Κραναία καί δεν είναι άσχετο να ταυτιστεί με την πολεμική της εξάρτηση καί φυσικά με εκείνο το κράνος πού έχει στο κεφάλι της.
Η Θεά όπως λέει καί ο Ησίοδος γεννήθηκε πάνοπλη από το κεφάλι τού πατέρα της καί αρχηγού των Θεών Δία.Καί το τελευταίο μην το ξεχνάτε...
Στο Λεξικό τού Χριστοφορίδη βρίσκεται μιά λέξη,η κρανέα η κρανιά:
σελ.125
 -ε είναι το άρθρο το οποίο έπεται η καί προηγείται τού ουσιαστικού.Την ίδια σημασία έχει με τα ονόματα,σε κατάληξη -ος αρσενικού καί -α θηλυκού γένους.
Στη αλβανική λοιπόν τό άρθρο τοποθετείται στην κατάληξη ή πρό της λέξης δηλ.
θάνë-α ή ε-αθάν,όπου Αθάνα είναι ο δωρικός τύπος τού Αθηνά,Αθήνη.
Πρόκειται γιά λόγια απόδοση της κρανιάς.Κρανιά λοιπόν καί Κρανέα,τα κράνα οί καρποί της.
Επειδή κρανέα καί κραναία είναι ομόηχες λέξεις ταυτίστηκαν καί υπερίσχυσε προφανώς το δεύτερο λόγω καί τού κράνους πού φορά η Αθηνά αλλά καί της υιοθέτησης καινούργιων συμβολισμών από την ίδια όπως η ελιά.Δηλ.ατόνισε η δυναμική της αρχαιότερης σύνδεσή της με την κρανιά-σουρβιά πέραν κάποιων αναφορών.
Η καί το πιό λογικό καί πιθανό είναι το κραναία να είναι παλαιότερο από το κρανέα λόγω καί των βασικών ιδιοτήτων της Θεάς όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω.Δηλ.η ονομασία κρανέα στο δέντρο δόθηκε λόγω της Κραναίας Αθηνάς.Καί φαίνεται να είναι το πιό πιθανό καί λογικό διότι όπως είπαμε η θεά από γεννησιμιού της ήταν πάνοπλη καί κρανοφορούσα.
Με την σειρά τους τώρα εντοπίζουμε επομένως πρώτα το κραναία μετά το κρανέα το δέντρο καί μετέπειτα την ελιά.
Εν πάσει περιπτώσει όπως καί να 'χει δεν αλλοιώνεται τίποτα απολύτως από τον συμβολισμό καί την ουσία πού εμπεριέχει η ίδια η οντότητα της Αθηνάς.
   
Είπαμε λοιπόν πως από το κεφάλι τού Δία γεννήθηκε πάνοπλη η θεά,δηλ.έτοιμη καί ολοκληρωμένη καί για να γεννηθεί από το κεφάλι τού μεγαλύτερου θεού σίγουρα δεν θα μπορούσε να βγεί ημιτελής:
 σελ.99
Βλέπε δι-δάσκω,δι-δαχή,δι-δάσκαλος κτλπ.
Είναι η προσωποποίηση της Σοφίας ο Δίας,είναι ο παντογνώστης Θεός όπως πέρασε στον Χριστιανισμό.
Γι'αυτό η Αθηνά είναι θεά της Σοφίας πού επιβεβαιώνεται καί από το όνομα της ίδιας της μητέρας της πού είναι η Μήτις(σκέψις) ο οποίος μάλιστα Δίας την «κατάπιε». 
 Έχει επομένως σχέση με την σοφία καί με την σκέψη η θεά αλλά καί με το λόγο καθώς αυτή χάρισε το ραβδί στον μάντη Τειρεσία(βλέπε τηράω-τηρώ-τηρέω,παρατηρώ,σύ στ'αρβανίτικα είναι το μάτι,αλλά καί ρε-ωρέ-βε ρε,βρε =παρατηρώ!) να λέει τις προφητείες του:
σελ.125
τού ρήματος θεμ=λέω:
σελ.127
athina=λόγος,thua=λέγεις,thone=λένε,themi(θέμι)=λέμε,thoni=λέτε
Βλέπε Θέμις η θεά της δικαιοσύνης,των αποφάσεων δηλ.
Η Θεά Αθηνά είναι η ιδρυτής τού δικαστηρίου τού Αρείου Πάγου.
Αρεία ήταν ένα από τα ονόματα της Αθηνάς προφανώς λόγω της πολεμικότητάς της καί «πάγος»:
σελ.297
Βλέπε:παγκουΐ,η πληρωμή
πάγκος καί bank,οί πάγκοι στην αγορά όπου γίνονται οί αγοροπωλησίες 
Βλέπε Βωμός τού Αγοραίου Διός-Πνύκα-Άρειος Πάγος:
ΒΛΕΠΕ:πάγια,τα πάγια έξοδα
πάγιος,σταθερός
εξού καί πάγος
Η σταθερότητα δηλ. τού θεσμού τού Δικαίου τού Αρείου Πάγου,πού βρίσκεται σε ετοιμότητα καί μάλιστα ένοπλη ανά πάσα στιγμή να επιβάλλει το Δίκαιο με την αναλογούσα πληρωμή των πράξεων εκείνων πού παραβαίνουν τον Νόμο:
μάρ=παίρνω(μάρπτω=παίρνω καί απτός) πάγë=πληρωμή,εκδίκηση 
καί άξιο προσοχής επίσης είναι:
απαραίτητη κατάσταση γιά όλα τα παραπάνω

Ένα άλλο προσωνύμιο της Αθηνάς είναι Παλλάς,Αθηνά η Παλλάδα:
σελ.300
το -λ προφέρεται παχυά,την ίδια σημασία έχει καί η ύπαρξη των δύο λάμδα στην λέξη Παλλάς
καί Παλάτι,το κέντρο άσκησης εξουσίας,βλέπε palace
H Aθηνά αναφέρεται επίσης καί ως Τριτογένεια,Τριτογενής,βλέπε στο αμέσως πιό πάνω:τρού καί τρούτ(ρωτήστε τον τελευταίο Αλβανό να σας το πεί)=εγκέφαλος,βλέπε truth=αλήθεια
δηλ.τρού-τ γjëνι=εγκεφαλογεννημένη η μυαλογεννημένη
καί:
σελ.79
Η κόρη της Σοφίας της Μήτις καί τού Δία,τι άλλο θα μπορούσε να ήταν.

 Η Αθηνά όπως περιγράφεται στον Όμηρο εμφανιζόταν συχνά ως Μέντωρ,
έπαιρνε την μορφή τού Μέντορα,βλέπε εδώ γιά Μέντωρ,έτσι εμφανιζόταν στον προστατευόμενό της τον πανούργο Οδυσσέα.
Επομένως η Αθηνά συνδέεται με την Σοφία τον Λόγο καί την Σκέψη,τις καθαρές καί έντιμες αποφάσεις.Μα όλα τούτα γιά να διατηρηθούν απαιτείται σταθερότητα καί συνεχής ετοιμότητα από την Πόλη καί τον Πολίτη.Απαιτείται λοιπόν η κοινότητα να είναι ετοιμοπόλεμη,γι'αυτό καί η Θεά είναι πάνοπλη.Επιβεβαιώνεται επίσης από το άλλο προσωνύμιο της θεάς ως Αρεία  καί Άρειος Πάγος.
Να λοιπόν πού βρίσκεται καί το σημείο πού κάνει την διαφορά μεταξύ Άρη καί Αθηνάς.
Οί αρχαίοι όπως είπαμε τον σέβονταν καί τον εκτιμούσαν τον Άρη μα δεν τούς έφτανε,θέλανε το κάτι παραπάνω,να δώσουν νόημα καί ουσία στην σύγκρουση καί στον αγώνα.Να λοιπόν γιατί δεν τού 'τρεχε τού Άρη η ναοδόμηση καί η λατρεία όπως της Αθηνάς.
Η βαρβαρότητα,η σκληρότητα καί το στείρο πολεμικό μένος δεν φτάνει.Θέλει καί κάτι άλλο,θέλει σκέψη-λόγο,απαιτεί σοφία με όλα τα παρελκόμενα αυτής,θέλει όλα εκείνα πού απορρέουν από την σοφή σκέψη.Θέλει μυαλό ξουράφι καλά ακονισμένο.
Οί Ρωμαίοι τον Άρη τον έλεγαν Μάρς εξού καί το στρατιωτικό παράγγελμα «μάρς».
Στ'αρβανίτικα μαρ-ι έλεγαν τον τρελό,τον παλαβιάρη καί γι'αυτό μας έμεινε αμανάτι το γνωστό «άρες μάρες» όταν κάποιος λέει παλαβο-μάρες.Μάρσ-ι επίσης στ'αρβανίτικα είναι ο μήνας Μάρτιος,ο μήνας τού Άρη.Ακόμη Μάρτë είναι η ημέρα Τρίτη,ντίτ'ε μάρτë=η τρίτη μέρα(πρώτη η Κυριακή).Mardi στα γαλλικά καί Μartes είναι η Τρίτη πού συνδέεται με τον πλανήτη Άρη.  
Βλέπε:παλαβός
  
 ΒΛΕΠΕ:Βοδενά


Άρειος Πάγος:ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Περί Αλβανίας καί Αλβανών

Περί Αλβανίας καί Αλβανών
«Σύντομος Ιστορική Μελέτη περί Αλβανίας καί Αλβανών» 1877,υπό Κ.Χ.Βάμβα

Στοιχεία Προϊστορίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Άνδρος κι Αρβανίτες

Άνδρος κι Αρβανίτες
http://www.ekene.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=7

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Lidhja

Lidhja
το περιοδικό των Αρμπερέσηδων της Κ.Ιταλίας,όπου επιμελείται ο ιερέας Αντόνιο Μπελούσι,http://www.arbitalia.it/,http://www.bibliotecabellusci.com/index_file/lidhja/Lidhja56.pdf

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη
Λεξικόν της Αλβανικής Γλώσσης υπό Κωνσταντίνου Χριστοφορίδου

Κανούν-Kanun

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
Κ.Μπίρη:«Αρβανίτες,οί Δωριείς τού νεωτέρου Ελληνισμού»

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/04/t.html

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Kαρυστία

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Journals of a landscape painter in Albania (1851)

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Arnaut Smoking

Κρούγια-Γκεκαριά(1848)

Κoσσυφοπέδιο-Prizren(1943)

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

Albanians Mercenaries

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

«Οί Αλβανοί χορεύοντες»(Θεόφιλος)

Albanian Guard

Prayer in the Desert - Albanian warior

Les Danseurs Albanais

Tanz der Arnauten

Tanz der Arnauten
1856,Jean-Léon Gérôme , http://karl-may-wiki.de/index.php/Arnauten

Danse Albanaise

Albanian Duel

«Turkish»Albanian in dancing

Tanzende Albanesen

Mirdita-Γκεκαριά

Albania

Μirdita

Μirdita
Mountain Defences in Albania, Miridites and Albanians building Stone Batteries. Illustration for The Illustrated London News, 16 October 1880.

Mirditë

Mirditë
The Photo Collection of Erich von Luckwald,1936-41

Dibër (Gegëria)

Dibër (Gegëria)
1909,by Manakia Brothers

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Δυρράχιο-Durrës

Durazzo-Durrës

Durrës-Δυρράχιο(1848)

Durrës-Δυρράχιο(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Durrës

Durrës
William of Wied, Isa Boletini, Duncan Heaton-Armstrong and Colonel Thomson, Durrës, Albania - 1914

Durrës-Δυρράχιο

Kolonjë

Kolonje

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Berat-Μπεράτι

Berat-Μπεράτι
Edward Lear 1848 , http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanska ustaja

Labëria-Ducati(Vlorë-Αυλώνας)

Labëria-Ducati(Vlorë-Αυλώνας)
Εdward Lear 1848

Trajas-Vlorë(1848)

Vlorë-Valona-Aυλώνα(Albania)

Vlorë-Valona-Aυλώνα(Albania)
The large Earthquake in Valona Albania 12.10.1851.Jan Kozak, Vladimir Cermak.

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

Achrida-Skopjë(1848)

Achrida-Skopjë(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

Zwei bewaffnete Arnauten in Tracht

Zwei bewaffnete Arnauten in Tracht
Gegëria

The New King and Queen of Albania

Pogradec

Albanians

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

High Albania

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Αrnautlik (Gegëria)

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

A morning call in Albania(Ohrid)

A morning call in Albania(Ohrid)
Frontispiece to the edition. The house of the Mudir, Ottoman governor of Ohrid. A morning call in which Adelaide Mary Walker was present. An affluent Albanian lady pays a visit to the Turkish commander's wife, escorted by her young daughter. A maidservant offers the visitors flowers from the house's garden.WALKER, Mary Adelaide. Through Macedonia to the Albanian Lakes, London, Chapman and Hall, 1864.

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Albanian Stradioti at Battle of Fornovo(1500)

Modern Greek Peasants

Albanais(1836)

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)

La Lega Albanese (Gegëria)

Albanesen-Arnauten-Albanians

Hellenes Pelasgi

Pelasgus civilizes the Greeks

Pelasgus civilizes the Greeks
Edward Francis Burney, 1760–1848

Bελιγράδι-Βeograd (Greeks1934)

Costumi Albanesi