«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Ναί! είμαι η βάρβαρος Αλβανία (Ιλλυρία)

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Από τούς Αρβανίτες το φιλί της ζωής


2
3
To Eλμπασάν είναι στην κεντρική Αλβανία

στη λόγια απόδοση Devra-Dibër-Dibra
 Το «Άρβανον» έχει σχέση με βόρεια καί κεντροδυτικο-ανατολική Αλβανία καί οριοθετείται μεταξύ Κρούγιας,Ελμπασάν,Δυρραχίου(θεωρείται ο νότιος γκέγκικος κλάδος),Ντίμπρας καί της Λίμνης Α(O)χρίδας.

Πρόκειται γιά την τροπή τού -λ καί -ρ όπως στις λέξεις αλμυρός-αρμυρός
καί αδελφός-αδερφός,αρβανίτης-αλβανίτης κτλπ..Η απόδοση τού -λ είναι η λόγια γραφή καί το αντίθετο
είναι η απόδοση στη λαϊκή του μορφή.Η απόδοση τού -ν στο Άρμπανον είναι κατά
την γκεγκική φωνητική πού επιβεβαιώνει την ύπαρξή του στη χώρα των Γκέγκηδων,
ενώ η απόδοση τού -ρ είναι κατά την φωνητική των Τόσκηδων γιά αυτό έχουμε τούς
Αρμπερές της Κ.Ιταλίας.Αrbëni(Αρμπενία-Αρβανία-Αλβανία,το ë προφέρεται υμυδρά) λοιπόν στα γκέγκικα καί Αρβανίτης(έχουμε την τροπή τού -μπ σε -β) στην λόγια ελληνική απόδοση καί Arbëri-Aρμπερία-Αλβανία από τούς Τόσκηδες.
σελ.482
Οί Γκέγκηδες δηλ.τρέπουν το τοσκικό -ρ σε -ν.Το δικό μας Αρβανίτης δηλ.
προέρχεται από την γκεγκική φωνητική απόδοση,αφού καί οί κύριες πρωταρχικές φάρες στις καθόδους τους προς νότο προέρχονταν από τις βορινές Ιλλυρικές περιοχές.

Από ΠΑΠΥΡΟ-ΛΑΡΟΥΣ:
ΒΛΕΠΕ:Μάτ-ι

---
2
3

Ως προς το εθνωνυμικό Σκυπετάροι,το κλειδί βρίσκεται εδώ:
Mα δεν υπάρχει καμμιά αμφιβολία πως η παράδοση είναι πολύ πιό αρχαιότερη αφού ο αετός
αποτελεί το κατ'εξοχή σύμβολο τού Δία καί αφού στην Ήπειρο καί Ιλλυρία έχουμε τον «Πελασγικό Δία» στο Τόμαρο καί σε ακόμη βορειότερη θέση το Τομόρρι στην περιοχή τού Μπερατιού(βλέπε παρακάτω).

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος(1453):

Σημαία της Αλβανίας:


Το οικόσημο τού Σκεντέρμπεη είναι ο δικέφαλος αετός,ένα πανάρχαιο σύμβολο προχριστιανικό πού απαντάται σε γεωγραφικά σημεία τού ευρύτερου πελασγικού κόσμου.Θαυμάσια το περιγράφει ο Ιάκωβος Θωμόπουλος στα«ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ» όπου αναφέρεται σε ποιά σημεία,στην εποχή του,έχει βρεθεί αυτό το σύμβολο.Εκτός των άλλων έχει βρεθεί στούς Χετταίους ως βασιλικό σύμβολο,ένα λαό πελασγικό όπου ο Θωμόπουλος ταυτίζει την γλώσσα τους με την γλώσσα των Αλβανών(αυτή την πρωτόγονη,ατόρνευτη καί γνήσια ελληνική γλώσσα).Σκίπ λοιπόν στα αλβανικά είναι ο αετός(σκιπόνι) καί Σκυπερία η χώρα των αετών.Εάν εξετάσουμε λοιπόν το γενεαλογικό δένδρο τού Πύρρου,τού Αλεξάνδρου,τού Αχιλλέα,τού Σκεντέρμπεη(βλέπε εδώ) καί πολλών άλλων θα διαπιστώσουμε μία κοινή καταγωγή πού οριοθετείται στην περιοχή της Β.Αλβανίας,στην λεγομένη Γκεκαριά.Ο Κ.Σάθας μας λέει ότι οί Μπουαίοι(από την περιοχή της Σκόντρας-ποταμός Μπουγιάνα) κατάγονταν απ'ευθείας από τον βασιλέα Πύρρο.Η ίδια η Αγγλίδα Ντουράν(βλέπε εδώ) κατά τις αρχές τού 1900 σε ταξίδι της στα Βαλκάνια αναφέρει γιά τούς Γκέκηδες πως θεωρούν τον Αλέξανδρο «μπούρα σκυπετάρ»=άνδρα Αλβανό.

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.202
ε αμυδρά
Λέκας,ο Αλέκος-Αλέξανδρος
Αξίζει να αναφερθεί ακόμη πως ο ίδιος ο «τουρκαλβανός» Ομέρ Βρυώνης ισχυριζόταν πως κατάγονταν από τούς Παλαιολόγους καί Βρυένιους(στρατηγός τού Βυζαντίου) καί αν σκεφτούμε πως ο δικέφαλος αετός δεν ήταν το έμβλημα τού «Βυζαντίου» αλλά το οικόσημο της οικογένειας των Παλαιολόγων(οί Παλαιολόγοι προώθησαν τις αλβανικές καθόδους με χρυσόβουλα στον Πελασγικό Νότο καί θα δούμε μέλη αυτής της οικογένειας με αρβανίτικα ονόματα να ηγούνται αλβανικών στρατιωτικών σωμάτων.Δεν υπάρχει καμμιά αμφιβολία πως πρόκειται γιά οικογένεια από την περιοχή της Ιλλυρίας,βλέπε Σάθα καί Μπίρη),τότε ενισχύει την άποψη περί τού «Σκίπ».Άλλωστε ο ίδιος ο Κ.Παλαιολόγος ονομάστηκε Δραγάσης-Δραγάτσης από τούς Αρβανίτες τού Μοριά πού σημαίνει ο μικρός Δράκος.Δράκος επίσης ονομάζονταν καί ο Καστριώτης,ως ο Δράκος της Αλβανίας.
Μην ξεχνάμε επίσης πως το ίδιο το όνομα τού Γ.Καστριώτη είναι Σκεντέρμπεης,δηλαδή Αλέξανδρος ο Αφέντης(στην πραγματικότητα δεν σημαίνει Αλέξανδρος αλλά δόθηκε στον Αλέξανδρο το προσωνύμιο καί καθόλου τυχαία στον ίδιο τον Σκεντέρπεη καί σημαίνει ο σπινθήρας,βλέπε υποσημείωση).


Δίας καί αετός:
ΒΛΕΠΕ:Baba Tomorri

 
Βλέπε γιά «Αλβανούς-Μακεδόνες-Μακεδονίτες:
Bλέπε:επανεμφάνιση στην πραγματικότητα τού δικέφαλου αετού ως οικόσημο από τον Ιλλυριό Κωνσταντίνο Α' προγόνου τού Ιουλιανούάρθρο γιά την διεκδίκηση τού αλβανικού στέμματος στην εφημερίδα(The Duluth Herald) τού 1913:
D.Juan Pedro Aladro Kastriota,Nicholas Nemanic Paleologos Ducas Angelos Komnenos(διεκδικητών επίσης τού αλβανικού στέμματος),
Εξέγερση τού Μοριά(1453-4):

Λάσκαρης Κομνηνός:


Δικέφαλος Αετός-Χετταίοι:


Χετταίοι:
ΒΛΕΠΕ:Δαρδανία


βυζαντινή ολιγαρχία-αριστοκρατία:

 
Ανδρέας Παλαιολόγος Γκρίτσας:
πρόκειται γιά το αλληλοφάγωμα μεταξύ των αδελφών τού νεκρού Αυτοκράτορα
Κ.Παλαιολόγου,όταν οί μισοί πήγαν με τούς Τούρκους καί οί άλλοι με τούς Αρβανίτες έδιναν
τον αγώνα τους

κάτι θέλει να πεί παραπάνω αλλά δεν τολμά να το ξεστομίσει,βλέποντας
το πόσο συνδεδεμένοι ήταν οί Παλαιολόγοι με τούς Αρβανίτες,διότι οί Μπουζίκηδες
ήταν Μπουαίοι(από την Σκόντρα όπως μας βεβαιώνει ο Κ.Σάθας)

Dragashi - KOSOVA 
Δραγάσης ή Δραγάτσης ήταν το όνομα τού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Τού...Σέρβου,όπως μας λένε,
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου,τού μικρού Δράκου. 
Καί τα συμπεράσματα δικά σας. video


ΒΡΥΩΝΗΣ-ΒΡΥΕΝΙΟΣ:

Κωνσταντίνου Σάθα:Μπουαίοι-Πύρρος:

Πύρρος-Ιλλυρία:


Αρβανίτικος Θρήνος γιά την άλωση της Πόλης:

                                                           video

Mανιάκης:
Αυτός λοιπόν ο...Σλαύος Γεώργιος Μανιάκης 


Malesia e Madhe(βλέπε Δικέφαλο Αετό),από φωτογραφείο Μarubbi:

The EAGLE (DODONA)
Shqiptarë-Shqipëria
  

 Hittites - Χετταίοι


ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Περί Αλβανίας καί Αλβανών

Περί Αλβανίας καί Αλβανών
«Σύντομος Ιστορική Μελέτη περί Αλβανίας καί Αλβανών» 1877,υπό Κ.Χ.Βάμβα

Στοιχεία Προϊστορίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Άνδρος κι Αρβανίτες

Άνδρος κι Αρβανίτες
http://www.ekene.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=7

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Lidhja

Lidhja
το περιοδικό των Αρμπερέσηδων της Κ.Ιταλίας,όπου επιμελείται ο ιερέας Αντόνιο Μπελούσι,http://www.arbitalia.it/,http://www.bibliotecabellusci.com/index_file/lidhja/Lidhja56.pdf

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη
Λεξικόν της Αλβανικής Γλώσσης υπό Κωνσταντίνου Χριστοφορίδου

Κανούν-Kanun

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
Κ.Μπίρη:«Αρβανίτες,οί Δωριείς τού νεωτέρου Ελληνισμού»

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/04/t.html

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Kαρυστία

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Journals of a landscape painter in Albania (1851)

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Arnaut Smoking

Κρούγια-Γκεκαριά(1848)

Κoσσυφοπέδιο-Prizren(1943)

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

Albanians Mercenaries

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

«Οί Αλβανοί χορεύοντες»(Θεόφιλος)

Albanian Guard

Prayer in the Desert - Albanian warior

Les Danseurs Albanais

Tanz der Arnauten

Tanz der Arnauten
1856,Jean-Léon Gérôme , http://karl-may-wiki.de/index.php/Arnauten

Danse Albanaise

Albanian Duel

«Turkish»Albanian in dancing

Tanzende Albanesen

Mirdita-Γκεκαριά

Albania

Μirdita

Μirdita
Mountain Defences in Albania, Miridites and Albanians building Stone Batteries. Illustration for The Illustrated London News, 16 October 1880.

Mirditë

Mirditë
The Photo Collection of Erich von Luckwald,1936-41

Dibër (Gegëria)

Dibër (Gegëria)
1909,by Manakia Brothers

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Δυρράχιο-Durrës

Durazzo-Durrës

Durrës-Δυρράχιο(1848)

Durrës-Δυρράχιο(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Durrës

Durrës
William of Wied, Isa Boletini, Duncan Heaton-Armstrong and Colonel Thomson, Durrës, Albania - 1914

Durrës-Δυρράχιο

Kolonjë

Kolonje

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Berat-Μπεράτι

Berat-Μπεράτι
Edward Lear 1848 , http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanska ustaja

Labëria-Ducati(Vlorë-Αυλώνας)

Labëria-Ducati(Vlorë-Αυλώνας)
Εdward Lear 1848

Trajas-Vlorë(1848)

Vlorë-Valona-Aυλώνα(Albania)

Vlorë-Valona-Aυλώνα(Albania)
The large Earthquake in Valona Albania 12.10.1851.Jan Kozak, Vladimir Cermak.

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

Achrida-Skopjë(1848)

Achrida-Skopjë(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

Zwei bewaffnete Arnauten in Tracht

Zwei bewaffnete Arnauten in Tracht
Gegëria

The New King and Queen of Albania

Pogradec

Albanians

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

High Albania

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Αrnautlik (Gegëria)

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

A morning call in Albania(Ohrid)

A morning call in Albania(Ohrid)
Frontispiece to the edition. The house of the Mudir, Ottoman governor of Ohrid. A morning call in which Adelaide Mary Walker was present. An affluent Albanian lady pays a visit to the Turkish commander's wife, escorted by her young daughter. A maidservant offers the visitors flowers from the house's garden.WALKER, Mary Adelaide. Through Macedonia to the Albanian Lakes, London, Chapman and Hall, 1864.

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Albanian Stradioti at Battle of Fornovo(1500)

Modern Greek Peasants

Albanais(1836)

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)

La Lega Albanese (Gegëria)

Albanesen-Arnauten-Albanians

Hellenes Pelasgi

Pelasgus civilizes the Greeks

Pelasgus civilizes the Greeks
Edward Francis Burney, 1760–1848

Bελιγράδι-Βeograd (Greeks1934)

Costumi Albanesi