«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Ναί! είμαι η βάρβαρος Αλβανία (Ιλλυρία)

Τρίτη, 17 Απριλίου 2012

Λιβανάτες η Λιβανάτα-Oδυσσέας ΑνδρούτσοςΗ πατρίδα τού Δυσσέα όπως τον λέει ο Μακρυγιάννης(Ντισέ στα αλβανικά),γιού τού Αντρέα Βερούση(verë,-a θηλ.ουσ.=καλοκαίρι,verë,-a-ra-rat θηλ.ουσ.=κρασί.Λεξικό Δ.Κυριαζή.Με κατάληξη -ούση όπως Μπακούση,Γεωργούση,Γιανούση κλπ.Πρόκειται γιά τοπικό ιδιωματισμό κατάληξης πού απαντάται σε αρβανιτοκρατούμενα μέρη καί έχει την ίδια έννοια καί σημασία με τις καταλήξεις -ίδης,-άκης,-πουλος κλπ.πού σημαίνει τον μικρό,τον υιό,το γέννημα δηλ.τού Γιώργου=Γεωργούσης).Ο Δυσσέας πήρε το όνομα τού πατέρα του ως επώνυμο κατά την αρβανίτικη συνήθεια(βλέπε σελ.10-11).Ντρέ ο Αντρέας,Ντρούτσα καί κατά το ελληνικότερο Αντρούτσος δηλ.ο μικρός Αντρέας ο γιός τού Αντρέα.Αντρούτσος(η Ανδρούτσος αν θέλετε κατά το επισημότερο) λεγόταν ο πατέρας τού Δυσσέα.Το -τσα -στα η -ζα έχει την έννοια τού μικρού αλλά καί την έννοια τού χαϊδευτικού.Το όνομα δηλ.τού πατέρα έγινε επώνυμο τού γιού κατά την αρβανίτικη συνήθεια «κατά τον αλβανικό γλωσσικό νόμο» όπως μας λέει ο Βλαχογιάννης στην βιογραφία τού Σπυρομήλιου. 

Ευκαιρία βρήκαμε από παράπονο αναγνώστη ότι δεν έχουμε πεί τίποτα γιά τη Λιβανάτα πού απ'ό,τι μας είπε ο ίδιος ακόμη μιλιούνται τ'αρβανίτικα στη περιοχή.Εμείς κυνηγάμε Δημήτρη θα λέγαμε περισσότερο,κάτι σαν γινάτι,να ερευνούμε περιοχές πού δεν μας είπε κανείς ότι κάποτε ήταν αρβανίτικες η ότι μιλούσαν σε παλαιότερες εποχές τ'αρβανίτικα η ότι τέλος πάντων αποδεικνύεται παλαιότερη αρβανίτικη παρουσία από τα ίδια τα τοπωνύμια αλλά καί από τα επώνυμα των ίδιων των κατοίκων.Εμείς γιά άλλη μιά φορά θα τονίσουμε πως διαβατήρια,συνοριακές μπάρες καί διασυνοριακοί έλεγχοι δεν υπήρχαν γιά τούς Αρβανίτες μας στις συνεχείς καί προαιώνιες καθόδους τους προς τον αδελφό Νότο τού ευρύτερου ελλαδικού(καί όχι μόνο ως γνωστόν) χώρου.Παρόμοια «επιχειρήματα» είναι καί ανιστόρητα αλλά καί αποδεικνύει την άγνοια της ιστορίας τού Ελληνικού Λαού.
                                                                   Λιβανάτες(Φθιώτιδα)
Βλέπε τα τοπωνύμια Αρκίτσα πού δείχνει αρβανίτικης προέλευσης τουλάχιστον ως προς την κατάληξη -τσα καί Γουλέμη.Η κατάληξη -άτες -άτα είναι επίσης αρβανίτικες(βλέπε εδώ).
Προφανώς πρόκειται γιά ελληνική λέξη με αρβανίτικη κατάληξη.
Δεν γίνεται όμως να μην παρουσιαστεί καί η λέξη πού υπάρχει στο λεξικό τού Κ.Χριστοφορίδη σελ.200:
ε αμυδρά
Δηλ. Λιβανάτες-άτα(Μποτσαράτë-Τζαβελάτë-Ζερβάτë-Νταγκλάτë ήταν οί φάρες τού Σουλίου δηλ.Μποτσαραίοι-Τζαβελαίοι-Ζερβαίοι κλπ.,με λίγα λόγια ο πληθυντικός) τα παινεμένα πού απ'ό,τι φαίνεται δεν έχει σχέση με λιβάνια καί καντήλια(βλέπε όμως τη φράση «τον λιβανίζει» τον εξυμνεί,τον επαινεί).
Έχουμε την πεποίθηση πως πρόκειται γιά παρωνύμιο-επώνυμο πού έδωσε καί το όνομα στην περιοχή.Κατά την Αρβανίτικη δηλ.συνήθεια της φάρας.


«Καγκέλια»-Λιβανάτες
                                                   video
Γκορίτσας λέγεται ο τραγουδιστής(βλέπε εδώ).

Μπορεί κανείς να αμφισβητήσει πως τα «καγκέλια» είναι αρβανίτικα;
Βλέπε «Καγκέλι»(βλέπε σελ.305 έως 310 εδώ ,επίσης σελ.331-332-333 εδώ).
Βλέπε εδώ καί εδώ
κάμ=έχω,κά=έχει
γjελj=πετεινός,αλέκτωρ,ο αγγέλων,η αγγελία

Θα αναφερθεί γιά μία ακόμη φορά η προσπάθεια τού Οδυσσέα Ανδρούτσου γιά δημιουργία Έλληνο-Αλβανικού κράτους πού αναφέρεται στο βιβλίο τού Γ.Γ.Μπενέκου «ΔΥΣΕΑΣ ΑΝΤΡΟΥΤΣΟΣ» έκδοση 1962:

Πρόκειται γιά την Δίκη από λογοτεχνική άποψη τού συγγραφέα πού γίνεται μετά τον θάνατο τού ήρωα.Γιά την αντιμετώπιση των συκοφαντιών,τα περίφημα «καπάκια» πού έκανε ο Δυσσέας(καί άλλοι οπλαρχηγοί) με τούς «τούρκους» (Αρβανίτες μουσουλμάνοι ήταν οί άνθρωποι),περί προδοσίας καί άλλα φαιδρά φαναριωτοπόνηρα καραγκιοζιλίκια πού όμως τα πλήρωσε ακριβά ο δύσμοιρος λαός μας.
Είναι μιά προσπάθεια λοιπόν αποκατάστασης τού ονόματος τού Δυσσέα,από τον συγγραφέα,της ιστορικής του μνήμης.Αλλά με λανθασμένο όμως τρόπο καί εξαιρουμένης καί ανύπαρκτης,όπως συνήθως στην ελληνική ιστοριογραφία,της Αρβανιτιάς από το ερευνητικό ιστορικό πεδίο.
Τι να πρωτοσχολιάσει κανείς...Τον Βρυώνη τον «Τούρκο»;Τον «τουρκαρβανίτη» Μουσταφά Γκέκα(Γκίκα τον αναφέρει εδώ,αλλά πιό κάτω όλες τις άλλες φορές αναφέρεται Γκέκας όπως είναι το σωστό);Πού έμεινε πιστός φίλος ως το τέλος τού Δυσσέα;Τον Γκούρα τον άλλον Αρβανίτη πού ήταν άνθρωπος τού Μαυροκορδάτου καί πού αυτός σκότωσε τον Δυσσέα;Γιατί όλα αυτά;Αμ,δεν μας τα λένε οί ιστοριογράφοι μας...Τι να πούνε.Μόνο «τουρκαρβανίτες»,κάτι σαν να μας λένε γιά φυλή μεταξύ Τούρκων καί Αρβανιτών,να μείνει η ρετσινιά καί το κόμπλεξ στούς Αρβανίτες καί στην Αρβανιτιά καί να ντρέπονται να λένε γιά την καταγωγή τους οί απόγονοί τους.Όρσε «ελληνική» ιστορία...Αντί να μας πούνε γιά τον αδελφοκτόνο πόλεμο καί τις αιτίες του,μας λένε παραμυθάκια με τη κοκκινοσκουφίτσα.
Κοιτάξτε πως τον πιάνουν τα νεύρα τον συγγραφέα(έχουμε καί τούς επιγόνους του,τρομάρα τους) μόνο πού ακούγεται η αρβανίτικη καταγωγή τού ήρωα.Αντιλαμβάνεται κανείς το «σαν ο διάολος το λιβάνι» πού λέει ο λαός...Μα,οί Αρβανίτες δεν είναι Έλληνες;Έτσι δεν μας λένε οί ιστοριογράφοι μας;
Μα τι λέμε...υπάρχουν Αρβανίτες;Αλλά εμείς τούς ρωτάμε:Ποιοί είναι οί «Έλληνες»;
Καμαρώστε πως οί «Τούρκοι» εκπαίδευαν τούς καπεταναίους μας αλλά καί ανθρώπους των γραμμάτων.
Αλλά αυτό,γιά μιά ακόμη φορά,είναι αρκετό δεν σας εξηγούμε άλλα.Έτσι.Δεν χρειάζονται άλλες εξηγήσεις.Προτείνουμε «XANAX» γιά χαλάρωση...
Πάλι καλά πού αναφέρεται στο βιβλίο τέτοιο πράγμα.Έλληνο-Αρβανίτικο Βασίλειο...Θεός φυλάξοι.Θα πέσουνε στα κεφάλια μας οί κατάρες όλων των Δεσποτάδων μαζί.Καί όπως ξαναείπαμε τέτοιο πράγμα αναφέρεται μιά φορά μόνο χωρίς άλλες εξηγήσεις.Πολλές οί συμπτώσεις των καπεταναίων μας γιά προσπάθειες δημιουργίας 'Ελληνο-Αλβανικού κράτους,πάρα πολλές καί είναι πολλοί αυτοί οί καπεταναίοι πού στην ιστοριογραφία μας πέρασαν ως «Έλληνες»,με την έννοια βέβαια ότι ΔΕΝ ήταν Αρβανίτες.
Τέλος πάντων,με τις ψυχοπνευματικές διαταραχές πού καταταλαιπωρούν πολλούς «ελληναράδες» μας είναι νομίζουμε γνωστό καί κατανοητό πως έχουμε περάσει πολύ δύσκολα όλο αυτό το καιρό ως «ΕΛΛΗΝΕΣ-ΑΛΒΑΝΟΙ».Η κατάσταση στην πατρίδα μας είναι τόσο τραγική ως προς το θέμα της ιστορικής γνώσης,πού είμαστε βέβαιοι πως θα έρθει η στιγμή πού μερικοί από δαύτους θα μας ζητήσουν καί videos από εκείνες τις εποχές.
«μην πιάνεσαι με τη Βουλή καί τούς καλαμαράδες»,πόσο εύστοχη καί ενδεικτική φράση από αυτό
το παλιό δημοτικό τραγούδι πού μας μαρτυρά ποιοί καί γιατί σκότωσαν τον Δυσσέα,τον Καραϊσκάκη
καί τόσους άλλους ήρωες Αρβανίτες οί μέχρι πρότινος υπηρέτες τού Σουλτάνου,οί πολιτικάντηδες
καλαμαράδες τού Φαναρίου καί τού παπαδαριού.Καί τούς σκότωσαν γιατί είχαν άλλα σχέδια από εκείνων των ηρώων πού ήταν η ένωση ολόκληρου τού λαού καί η δημιουργία μεγάλου Έλληνο-Αρβανίτικου κράτους.
ΒΛΕΠΕ:ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ καί εδώ(βλέπε γιά Αντρούτσο-Καραϊσκάκη καί τα αίτια των δολοφονιών τους)
Το Αλβανικόν Ζήτημα(προκήρυξη της «Αλβανικής Ενώσεως» Αθηνών)


Καραϊσκάκης καί Ανδρούτσος οί πρωταγωνιστές της συμμαχίας:Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Περί Αλβανίας καί Αλβανών

Περί Αλβανίας καί Αλβανών
«Σύντομος Ιστορική Μελέτη περί Αλβανίας καί Αλβανών» 1877,υπό Κ.Χ.Βάμβα

Στοιχεία Προϊστορίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Άνδρος κι Αρβανίτες

Άνδρος κι Αρβανίτες
http://www.ekene.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=7

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Lidhja

Lidhja
το περιοδικό των Αρμπερέσηδων της Κ.Ιταλίας,όπου επιμελείται ο ιερέας Αντόνιο Μπελούσι,http://www.arbitalia.it/,http://www.bibliotecabellusci.com/index_file/lidhja/Lidhja56.pdf

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη
Λεξικόν της Αλβανικής Γλώσσης υπό Κωνσταντίνου Χριστοφορίδου

Κανούν-Kanun

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
Κ.Μπίρη:«Αρβανίτες,οί Δωριείς τού νεωτέρου Ελληνισμού»

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/04/t.html

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Kαρυστία

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Journals of a landscape painter in Albania (1851)

A language family tree

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Κοσσυφοπέδιο-Γκεκαριά-Gegëria

Σκόντρα-Γκεκαριά

Γκεκαριά-Gegëria

Arnaut Smoking

Σκόντρα

Κρούγια-Γκεκαριά(1848)

Γκέκας-Gegë-Γκέγκης

Γκέκας-Gegë-Γκέγκης
http://www.albanianhistory.net/texts19_2/AH1861_2.html

Γκέκας-Gegë

Aλβανοί τού Μαυροβουνίου(Montenegro)

Κoσσυφοπέδιο-Prizren(1943)

Θεσσαλονίκη-Salonika

«Mentone,Cairo and Corfu»(1896)

Albanais au service de la policie du Caire (1860)

Албанец. 1829

Albanians Mercenaries

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

«Οί Αλβανοί χορεύοντες»(Θεόφιλος)

Albanian Guard

Arnaut and his dog

Albanian

Arnaut Officer in Prayer

un Arvanitas

Arnautes-Αρναούτες

Prayer in the Desert - Albanian warior

Les Danseurs Albanais

Tanz der Arnauten

Tanz der Arnauten
1856,Jean-Léon Gérôme , http://karl-may-wiki.de/index.php/Arnauten

Danse Albanaise

Albanian Duel

«Turkish»Albanian in dancing

Tanzende Albanesen

Μοntenegro(Μαυροβούνιο)

Albanie Forteresse Jabliak(Montenegro)

Albanian Volunteers fighting against Serbian army 1919-1920

Αλβανικό Σύνταγμα

Albanian(Smyrna)

Γκεκαριά-Gegëria

Mirdita-Γκεκαριά

Albania

Μirdita

Μirdita
Mountain Defences in Albania, Miridites and Albanians building Stone Batteries. Illustration for The Illustrated London News, 16 October 1880.

Mirditë

Mirditë
The Photo Collection of Erich von Luckwald,1936-41

Dibër (Gegëria)

Dibër (Gegëria)
1909,by Manakia Brothers

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Σκόντρα-Shkodër(Γκεκαριά-Gegëria)

Scutari-Shkodra

Scutari-Shkodër

Scutari-Shkodër

Shkodër (Gegëria)

Δυρράχιο-Durrës

Durazzo-Durrës

Durrës-Δυρράχιο(1848)

Durrës-Δυρράχιο(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Durrës

Durrës
William of Wied, Isa Boletini, Duncan Heaton-Armstrong and Colonel Thomson, Durrës, Albania - 1914

Durrës-Δυρράχιο

Kolonjë

Kolonje

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Τίρανα-Tiranë

Τirana

Berat-Μπεράτι

Berat-Μπεράτι
Edward Lear 1848 , http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

ALBANIE

ALBANIE

Albanian Costume

Albanian wedding rejoicings

Albanian Mercenaries(Εgypt)

Egypt-Αίγυπτος

Egypt-Αίγυπτος
Βλέπε λεπτομέρεια από αυτόν τον πίνακα:http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2014/12/arnaut-officer-officier-arnaute.html . Πρόκειται γιά Αρβανίτες πού συνοδεύουν γηγενείς γιά στράτευση.Τι συνοδεύουν δηλ.τούς τραβολογάνε αφού τούς μαντρώσανε πρώτα σαν το κοπάδι,αν προσέξει κανείς καί τούς πρώτους στη σειρά πού απεικοκονίζονται με κοινό δέσιμο στα χέρια από ξύλινο φυλάκωμα.Αριστερά ο στρατιώτης με την κόκκινη βράκα(φορούσαν καί μαύρες καί με μπλέ σκούρο χρώμα) είναι Σκοντριάνος.Όχι ότι θεωρείται ότι δεν είναι,πιθανόν,Γκέγκηδες καί κάποιοι από τούς Αρβανίτες τού πίνακα αλλά σίγουρα εκείνος με την βράκα φορά ένα από τα χαρακτηριστικά σκοντριάνικα ενδύματα,αφού φορούσαν καί φουστανέλες,τις μακριές σκοντριάνικες.Μιλάμε γιά την εποχή(Αίγυπτος) πού μεσουρανούσε ο μετέπειτα ιδρυτής τού αιγυπτιακού κράτους,ο Αρβανίτης μουσουλμάνος από την Καβάλα Μοχάμετ Άλη.Ο ζωγράφος-περιηγητής άλλες φορές αναφέρει την καταγωγή των μισθοφόρων Αρβανιτών(ως Αρναούτες συγκεκριμένα) καί άλλες φορές προφανώς το θεωρεί περιττό.Άντε μερικοί να τρέξουν να μας πούν πως πρόκειται γιά Άραβες πού...άσπρισαν από το κακό τους καί πού φόρεσαν καί φουστανέλα γιατί ήταν της...μόδας.

Albanian League Meeting - Shkoder Nights,Albania

Σκόντρα-Shkodër

Shkodra

Catholic Albanians of Shkodra

Catholic Albanians of Shkodra
by Marubbi

Σκόντρα-Shkodër

Σκόντρα-Shkodër
αγκυλωτός σταυρός,ένα παραδοσιακό σπίτι στη Σκόντρα

Σκόντρα-Scutari

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanska ustaja

Γκεκαριά-Gegëria-Albanian warriors

Labëria-Ducati(Vlorë-Αυλώνας)

Labëria-Ducati(Vlorë-Αυλώνας)
Εdward Lear 1848

Trajas-Vlorë(1848)

Vlorë-Valona-Aυλώνα(Albania)

Vlorë-Valona-Aυλώνα(Albania)
The large Earthquake in Valona Albania 12.10.1851.Jan Kozak, Vladimir Cermak.

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

Achrida-Skopjë(1848)

Achrida-Skopjë(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

ÉTUDES D'ARNAUTES

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

Soldats Albanois-Albanian Soldiers(Koroni-Greece)

Soldats Albanois-Albanian Soldiers(Koroni-Greece)
1782,βλέπε:αμάθεια η συνειδητή παράχαραξη;

grecian and albanian costumes

Shkodra

Shkodra
The Balkans from within (1904),by REGINALD WYON , https://archive.org/stream/balkansfromwithi00wyonuoft#page/n601/mode/1up , http://de.wikipedia.org/wiki/Volkstrachten_der_Albaner#mediaviewer/Datei:NativoDeScutariYAlban%C3%A9s--balkansfromwithi00wyonuoft.jpg

Shkodra(1861)

Scutari-Shkodër

Shkodra

Zwei bewaffnete Arnauten in Tracht

Zwei bewaffnete Arnauten in Tracht
Gegëria

The New King and Queen of Albania

Albanians from Scutari(Shkodra)

Scutari(Gegëria)

Group of Albanians

Pogradec

Shpati-Elbasan

Shpati-Elbasan
http://itouchmap.com/?c=al&UF=-108212&UN=-167175&DG=RGN

Shpati (Elbasan)

Tirana

Arnauts playing draughts

Epirots (Albanians of Epirus)

Albanians

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Montenegro-Arbanaska(Gegëria)

Arbanaska (Montenegro)

Antivari(Montenegro)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Σκόντρα-Scutari(1848)

Σκόντρα-Scutari(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

High Albania

Κοstume Gjinokastër

Κοstume Gjinokastër
1939

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Scutari

Σκόντρα-Shkodër(Gegëria)

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Αrnautlik (Gegëria)

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Albanian women(Greece)

A morning call in Albania(Ohrid)

A morning call in Albania(Ohrid)
Frontispiece to the edition. The house of the Mudir, Ottoman governor of Ohrid. A morning call in which Adelaide Mary Walker was present. An affluent Albanian lady pays a visit to the Turkish commander's wife, escorted by her young daughter. A maidservant offers the visitors flowers from the house's garden.WALKER, Mary Adelaide. Through Macedonia to the Albanian Lakes, London, Chapman and Hall, 1864.

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Albanian Stradioti at Battle of Fornovo(1500)

Modern Greek Peasants

Γιάνενα-Janina (1849)

Γιάνενα-Janina (1849)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Albanais(1836)

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Janina-Γιάνενα

Janina-Γιάνενα
Greek soldier at Lake Pamvotis near Janina, with mosque, reinforced palace and city wall (S/T Collection, Leiden)

Eλλάς

Kωνσταντινούπολη-Istanbul

Bataillon Albanais(Constantinople)

Cheta of Arnauti

Chicago(1949)

Albanians(Australia)

La Lega Albanese (Gegëria)

Albanesen-Arnauten-Albanians

Hellenes Pelasgi

Pelasgus civilizes the Greeks

Pelasgus civilizes the Greeks
Edward Francis Burney, 1760–1848

Σώμα Ευζώνων σε θέση μάχης

Bελιγράδι-Βeograd (Greeks1934)

San Constantino Albanese(Ιtaly)

San Paolo Albanese

Epifania a Piana degli Albanesi

Costumi Albanesi

(Arnaut) Albanais

ARNAUT,Albanais en grand costume

Greek Fighters (1897)

Greco-Turkish war 1897 panic stricken behavior, Larissa