«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Ναί! είμαι η βάρβαρος Αλβανία (Ιλλυρία)

Κυριακή, 10 Μαΐου 2009

ΠΛΑΚΑ,η παλαιά συνοικία των Αθηνών


....Η περιοχή στην οποίαν εκτίσθηκε η συνοικία των γκαγκαρέων της Αθήνας αναφέρεται από τον 17ον αιώνα με το όνομα Πλάκα.Ο Καμπούρογλους,πού εθεωρούσε κάπως υποτιμητική γιά την πόλη της Αθήνας την παρουσία αρβανίτικου στοιχείου μέσα στούς κόλπους της,καί προσπαθούσε να παρακάμψη τα σχετικά τεκμήρια,επίστευε,ότι το όνομα αυτό επεκράτησε από κάποιαν πλάκα,πού θα ήταν πεταμένη εκεί κάπου στην οδόν Θέσπιδος.Στην πραγματικότητα,μόνον αν κάποια πλάκα βρισκόταν πεταμένη σ'έναν κάμπο,όπου καί οί πέτρες ήσαν σπάνιες,θα δημιουργούσε ασφαλώς τοπωνύμιο.Στην Αθήνα όμως ,όπου τον παλιό καιρό σε όλους τούς δρόμους ,τούς ανηφορικούς μάλιστα ,πού ήσαν διαμορφωμένοι με πλατιά σκαλοπάτια,υπήρχαν πλάκες,από επιγραφές,επιτύμβια καί σαρκοφάγους ,μιά από τις πλάκες αυτές δεν θα αποτελούσε φαινόμενο,τόσον εξαιρετικό,ώστε να χαρακτηρίση τοπωνυμικά την περιοχή της.Καί η εξήγηση δεν ήταν καθόλου πειστική ,άλλοι επρόβαλαν την γνώμη,ότι ο λόγος στον οποίον οφείλεται το τοπωνύμιο είναι ότι στην περιοχή εκείνη ο τόπος είναι επίπεδος καί ομαλός σαν πλάκα.Αλλά καί η εξήγησις αυτή θα ήταν λογική προκειμένου γιά την Αθήνα,αν όλη η υπόλοιπη πόλις ήταν κτισμένη σε έδαφος ορεινό καί ανώμαλον,πράγμα όμως πού δεν συμβαίνει,αφού οί συνοικίες της Μητροπόλεως ,τού Ροδακίου,τού Καλαμιώτη,τού Βοριά,τού Ψυρή,τού Τάτση,τού Αγίου Φιλίππου,της Βλασαρούς καί ,γενικά,το μεγαλύτερο μέρος της
 πόλεως ήταν κτισμένο σε πεδινό,ομαλώτατο καί εντελώς επίπεδο έδαφος.

Άσχετα όμως προς όλα αυτά ,ελέγχοντας τις δύο εκδοχές πού αποδίδουν το τοπωνύμιο στην ελληνική λέξι πλάκα ,πρέπει να προσέξουμε καί να δώσουμε μεγάλην σημασία στο γεγονός ,ότι κυρίως οί κάτοικοι της ίδιας συνοικίας ,οί δίγλωσσοι,δηλαδή ,γκαγκαραίοι,την έλεγαν Πλάκα. Οί γηγενείς Αθηναίοι δεν εσυνήθιζαν ,όπως φαίνεται από τα γραπτά μνημεία ,να την ονομάζουν έτσι.Όσες πηγές της Αθηναιογραφίας ,έως την εποχή τού Όθωνος ,αναφέρουν συνοικίες της πόλεως ,ονομάζουν αυτήν την περιοχήν με τα ονόματα..Αληκόκου,Κοντιτό,Κανδήλι,καί με τις ενορίες πού περιελάμβανε.Ο Παναγής Σκουζές την γράφει,όπως είδαμε ,Πλάκα,συγχρόνως όμως αναφέρει τον όρο Πλακιώτες ως ισοδύναμον με το Αρβανίτες.Άλλη λοιπόν πρέπει να είναι η εξήγησις τού τοπωνυμίου.Καί,αφού η συνοικία κτίζεται από τούς Αρβανίτες καί από αυτούς κυρίως λέγεται Πλάκα ,επιβάλλεται να εξετάσωμε καί στη γλώσσα τους τι σημαίνει η λέξις καί πως η σημασία της προσαρμόζεται στην ιστορική πραγματικότητα.
Πλάκα(Αέρηδες,18ος αι.)

Το 1925 ο φιλόλογος Πέτρος Φουρίκης ,πού σαν παλαιός Κουλουριώτης (Σαλαμίνα),ήξερε τα Αρβανιτίκα,έδωσε την εξήγηση..Πλάκα στ' αρβανίτικα σημαίνει γηρασμένη,παλιά.Δεν είχε όμως πρώτος σκεφθή αυτήν την εξήγησι,αλλά την είχε διδαχθεί από τον καθηγητή της Ιστορίας ΠΑΥΛΟ ΚΑΡΟΛΙΔΗ. Ο σύγχρονος τού Φουρίκη φιλόλογος ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΛΕΧΟΣ, παίρνοντας αφορμή από τα (Τοπωνυμικά των Αθηνών)(Κώστα Μπίρη,Τοπωνυμικά των Αθηνών,1946,σελ.258.Το πρωτότυπο της επιστολής τού Λαλεχού κατετέθη στα Γενικά Αρχεία τού Κράτους με αρ. π. 12233/14-8-59),όπου αναφέρεται καί εξηγείται η αρβανίτικη προέλευσις τού τοπωνυμίου,έγραψε σε επιστολή του,ότι ο γλωσσομαθέστατος εκείνος καθηγητής τού Πανεπιστημίου εδίδασκε ότι ..το τοπωνύμιον Πλάκα είναι η αλβανική λέξις Πλάκα ,η οποία σημαίνει παλαιά (πλάκου=παλαιός). Εσχέτιζε δε ετυμολογικώς τας δύο λέξεις ως έχουσας την αυτήν ρίζαν (παλ-πλα). Μόνον στην γλωσσολογικήν άποψιν περιορίσθησαν οι αλβανομαθείς φιλόλογοι. Ως προς την ιστορική ,ο Φουρίκης ικανοποιήθηκε με την ιδέαν,ότι οί αλβανόγλωσσοι κάτοικοι ωνόμαζαν «Πλάκα Αθήνα» μετά την απελευθέρωσιν ό,τι οί άλλοι Αθηναίοι έλεγαν Παλιά Αθήνα,δηλαδή,την περιοχήν της μεσαιωνικής πόλεως,γιά να την διακρίνουν από την νεώτερη πόλιν.Με άλλα λόγια ,ότι ο όρος επλάσθηκε κατά την οθωνική εποχή....
....Εκεί λοιπόν στην παλιά Αθήνα εκείνων των χρόνων,έγινε η εποίκισις των Αρβανιτών γκαγκαρέων της Αργοναυπλίας περί τα τέλη τού 16ου αιώνος.Οί ίδιοι δε μετέτρεψαν στην γλώσσα τους το τοπωνύμιο Παλιά Αθήνα,δημιουργώντας τον όρο Πλακ' Αθήνα,Πλάκα.Καί ενώ,με την νέα οικοδόμησι της πού έκαναν οί Αρβανίτες,παύει πιά να χρησιμοποιήται από τούς Αθηναίους το παλιό τοπωνύμιο,η συνοικία πού προκύπτει μένει γνωστή με το νέο πού έπλασαν εκείνοι ,ως ΠΛΑΚΑ....

Κώστας Η.Μπίρης(Aρβανίτες,οί Δωριείς τού Νεωτέρου Ελληνισμού)
ΒΛΕΠΕ:Αθήνα,η πρωτεύουσα της Κάτω Αλβανίας
Αρβανίτες στην Αθήνα
Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.329
ε αμυδρά
Πλιάκος επώνυμο
Πλιάκας επώνυμο
Πλιάκης επώνυμοΒλέπε τις δύο φωτογραφίες καί το τι εννοούν-σαν οί ευρωπαίοι λέγοντας «Έλληνες».
Δύο τινά υπήρχαν στην αντίληψη των περιηγητών στην Ελλάδα:ή ότι οί Αλβανοί πού έβλεπαν παντού ως πρωταγωνιστές ήταν η συνέχεια των αρχαίων ελληνικών χρόνων ή κατά παραχώρηση -βλέποντάς τους-τούς αποκαλούσαν «Έλληνες» μιάς καί κατοικούν στον ελληνικό τόπο.
 από:
καρτποστάλ από Θεσσαλονίκη,αρχές 1900:ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Περί Αλβανίας καί Αλβανών

Περί Αλβανίας καί Αλβανών
«Σύντομος Ιστορική Μελέτη περί Αλβανίας καί Αλβανών» 1877,υπό Κ.Χ.Βάμβα

Στοιχεία Προϊστορίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Άνδρος κι Αρβανίτες

Άνδρος κι Αρβανίτες
http://www.ekene.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=7

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Lidhja

Lidhja
το περιοδικό των Αρμπερέσηδων της Κ.Ιταλίας,όπου επιμελείται ο ιερέας Αντόνιο Μπελούσι,http://www.arbitalia.it/,http://www.bibliotecabellusci.com/index_file/lidhja/Lidhja56.pdf

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη
Λεξικόν της Αλβανικής Γλώσσης υπό Κωνσταντίνου Χριστοφορίδου

Κανούν-Kanun

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
Κ.Μπίρη:«Αρβανίτες,οί Δωριείς τού νεωτέρου Ελληνισμού»

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/04/t.html

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Kαρυστία

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Journals of a landscape painter in Albania (1851)

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Arnaut Smoking

Κρούγια-Γκεκαριά(1848)

Κoσσυφοπέδιο-Prizren(1943)

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

Albanians Mercenaries

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

«Οί Αλβανοί χορεύοντες»(Θεόφιλος)

Albanian Guard

Prayer in the Desert - Albanian warior

Les Danseurs Albanais

Tanz der Arnauten

Tanz der Arnauten
1856,Jean-Léon Gérôme , http://karl-may-wiki.de/index.php/Arnauten

Danse Albanaise

Albanian Duel

«Turkish»Albanian in dancing

Tanzende Albanesen

Mirdita-Γκεκαριά

Albania

Μirdita

Μirdita
Mountain Defences in Albania, Miridites and Albanians building Stone Batteries. Illustration for The Illustrated London News, 16 October 1880.

Mirditë

Mirditë
The Photo Collection of Erich von Luckwald,1936-41

Dibër (Gegëria)

Dibër (Gegëria)
1909,by Manakia Brothers

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Δυρράχιο-Durrës

Durazzo-Durrës

Durrës-Δυρράχιο(1848)

Durrës-Δυρράχιο(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Durrës

Durrës
William of Wied, Isa Boletini, Duncan Heaton-Armstrong and Colonel Thomson, Durrës, Albania - 1914

Durrës-Δυρράχιο

Kolonjë

Kolonje

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Berat-Μπεράτι

Berat-Μπεράτι
Edward Lear 1848 , http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanska ustaja

Labëria-Ducati(Vlorë-Αυλώνας)

Labëria-Ducati(Vlorë-Αυλώνας)
Εdward Lear 1848

Trajas-Vlorë(1848)

Vlorë-Valona-Aυλώνα(Albania)

Vlorë-Valona-Aυλώνα(Albania)
The large Earthquake in Valona Albania 12.10.1851.Jan Kozak, Vladimir Cermak.

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

Achrida-Skopjë(1848)

Achrida-Skopjë(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

Zwei bewaffnete Arnauten in Tracht

Zwei bewaffnete Arnauten in Tracht
Gegëria

The New King and Queen of Albania

Pogradec

Albanians

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

High Albania

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Αrnautlik (Gegëria)

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

A morning call in Albania(Ohrid)

A morning call in Albania(Ohrid)
Frontispiece to the edition. The house of the Mudir, Ottoman governor of Ohrid. A morning call in which Adelaide Mary Walker was present. An affluent Albanian lady pays a visit to the Turkish commander's wife, escorted by her young daughter. A maidservant offers the visitors flowers from the house's garden.WALKER, Mary Adelaide. Through Macedonia to the Albanian Lakes, London, Chapman and Hall, 1864.

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Albanian Stradioti at Battle of Fornovo(1500)

Modern Greek Peasants

Albanais(1836)

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)

La Lega Albanese (Gegëria)

Albanesen-Arnauten-Albanians

Hellenes Pelasgi

Pelasgus civilizes the Greeks

Pelasgus civilizes the Greeks
Edward Francis Burney, 1760–1848

Bελιγράδι-Βeograd (Greeks1934)

Costumi Albanesi