«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Ναί! είμαι η βάρβαρος Αλβανία (Ιλλυρία)

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

Δεκαπέντε ημέραι εις την Αλβανίαν, 1931


Δεκαπέντε ημέραι εις την Αλβανίαν, 1931
(Σημειώνεται πως ο ίδιος ο συγγραφέας ήταν αρβανίτικης καταγωγής όπως καί άλλοι συνοδοί του πού αναφέρονται)
«Η Αλβανική επιτροπή μάς ωδήγησεν εις την μίαν ώραν απέχουσαν από τα Τίρανα ιστορικήν Κρόγιαν, όπου υψώθη το πρώτον η σημαία της ανεξαρτησίας από τον εθνικόν των Αλβανών ήρωα, τον Σκεντέρμπεην. Ιδού το φρούριον επί υψηλού βουνού, εις την πλαγιάν του οποίου υπήρχε το ομώνυμον χωρίον, η Κρόγια, όπου και εγεννήθη ο Σκεντέρμπεης, Γεώργιος Καστριώτης. Εκείθεν κατήλθομεν εις τον περίφημον Τεκέν της Κρόγιας.
Όπως οι Έλληνες έχωμεν τα μοναστήρια και οι Τουρκαλβανοί έχουν τους τεκέδες. Μας εδέχθη ο ηγούμενος (μπαμπάς), ένας γλυκύτατος γέρων, με τους μοναχούς του, ο Φασίτ Μεχμέτ. Είναι μία αίρεσις μουσουλμανική, η των Μπεχτασήδων (Δερβίσηδων) λεγομένη. Αφανάτιστοι, πράοι, φιλάνθρωποι. Φορούν επιμήκεις λευκές πουκαμίσες και ένα κυλινδρικό καλυμαύκι με χρωματιστές ταινίες μεταξωτές. Ο γέρων ηγούμενος ωμιλούσε πέντε-έξ γλώσσες: τουρκικά, αλβανικά, βουλγαρικά, σερβικά, ρουμανικά και ολίγον την ελληνικήν. Φαντάζεσθε τι επιδρομαί έγιναν εκείθεν διά μέσου των αιώνων, διά να ομιλή ο αγράμματος, αλλά άκακος γέρων ηγούμενος, τόσες γλώσσες. Εις τον περίβολον της πλουσίας άλλως μονής είδομεν αιωνόβιον πανύψηλον και πολύκλαδον δένδρον, τον κορμόν του οποίου αμφιβάλλω αν θα αγκαλιάζουν έξ άνδρες. Κάτι το υπερφυσικόν.
Ο Τεκές ήτο σημαιοστόλιστος και η Ελληνική σημαία ήτο δίπλα εις την Αλβανικήν, μέσω των άλλων σημαιών των Βαλκανικών Κρατών. Μας εξήγησε την ιστορίαν του Τεκέ, ιδρυθέντος τω 1796 υπό του Μπαμπά Μίμη και τα της ιδρύσεως του Τάγματος των Μπεκτασήδων υπό του σεϊχη Χατζή Μπεκτάς επί σουλτάνου Οσμάν παρά την Αμάσειαν. Οι Μπεκτασήδες διακρίνονται διά το φιλελεύθερον πνεύμα της θρησκείας των, την προς τους Χριστιανούς ανοχήν και το φιλόξενον αυτών. Κέντρον αυτών είναι η εν Καππαδοκία κωμόπολις Κιρ Σεϊρ, ένθα υπάρχει μέγα μοναστήριον αυτών και ξενών διά τους οδοιπόρους. Εις το Τάγμα τούτο εκαυχάτο ότι ανήκε και ο Αλή πασσάς των Ιωαννίνων. Τεκέδες Μπεκτασήδων είναι εις την Αλβανίαν αρκετοί και δύο πλησίον του Αργυροκάστρου.
Εις τον Τεκέν της Κρόγιας έγινε μία συζήτησις υπό των αντιπροσώπων των Κρατών διά την Βαλκανικήν ένωσιν και κατά το πλούσιον πρόγευμα εις την σάλαν του Τεκέ, όπου τελούν τα συμπόσια και τας εορτάς των οι Μπεκτασήδες, ο Μεχμέτ Μπέης Κινίτσα μας έκαμε μίαν θερμήν πρόποσιν, εις την οποίαν απήντησεν ο δήμαρχος κ. Ευαγγελάτος ποιήσας ευλαβή σπονδήν υπέρ της μνήμης του Γεωργίου Καστριώτου, Σκενδέρμπεη, και ο δόκτωρ Πετκώφ εκπρόσωπος της Βουλγαρίας. Οι Δερβίσηδες ?μάς υπηρετούν οι ίδιοι? με κατάλευκες στολές μας παρέθεσαν εις το πρόγευμα ποικίλα φαγητά και τριών ειδών κρασιά.
Περιττόν κρίνω να προσθέσω ότι η φιλοξενία εις τον τεκέν αυτόν ήτο όντως ηγεμονική. Και τα εδώδιμα όλα του μοναστηριού, ως και το κρασί, δώδεκα ετών, με ποικιλίαν γλυκυσμάτων, πράγμα που ενθουσίασε τους φιλοξενουμένους Βουλγάρους, Τούρκους και Έλληνας αντιπροσώπους, οι οποίοι δεν εγνωρίζαμεν πώς να ευχαριστήσωμεν τους αγαθούς αυτούς μοναχούς.
Μετά την Κρόγιαν επανήλθομεν εις Τίρανα και την επομένην διεπεραιώθημεν μετά τετράωρον επ' αυτοκινήτου διαδρομήν εις μίαν μεγάλην και εξακουστήν Αλβανικήν πόλιν, την Σκόδραν (Σκούταρι), συνοδευόμενοι από τους βουλευτάς κ.κ. Παπαπάνον και Σικιέλ Σερεγκή, τον διευθυντήν της "Όρα" [εφημερίδας των Τιράνων] κ. Τ.Δίλον και άλλους. Είναι εκεί η καρδιά της Αρβανιτιάς. Όταν σας λέγουν: "Είμαι Αρβανίτης Σκορδιάνος", εννοούν τον ηρωικόν, τον ανεκφύλιστον, τον αδάμαστον Αρβανίτην. Μεγάλη και ενδιαφέρουσα πόλις η Σκόδρα, περιβαλλομένη από λιμνοθάλασσαν με δύο-τρεις μεγάλας γεφύρας, συνδεούσας το έναντι τμήμα της. Μού ενθύμισεν η Σκόδρα την Βουδαπέστην, την οποίαν τέμνει ο Δούναβις, τηρουμένων, εννοείται, των αναλογιών.
Εις την ακρώρειαν αυτήν της Αλβανίας, όπου παρά την Λαβεάτιδα λίμνην, επί γραφικής θέσεως είναι η παλαιά πόλις της Σκόδρας μας επεφυλάσσετο μία ακόμη ενθουσιώδης διαδήλωσις. Αι αρχαί με επικεφαλής τον Νομάρχην κ. Σίρρι Λεσκοβίκι (άλλοτε επί Τουρκοκρατίας, Νομάρχην Θεσσαλονίκης) και τον Δήμαρχον κ. Σουστέν Ιμίρη, τα σχολεία με τας μουσικάς των και ο λαός με την φιλαρμονικήν και με ελληνικάς και αλβανικάς σημαίας μας υπεδέχθησαν εν συναγερμώ. Οι καθολικοί και οι Μουσουλμάνοι καθώς και οι ορθόδοξοι της Σκόδρας εξεδήλωσαν τα αισθήματά των με ενθουσιώδεις ζητωκραυγάς υπέρ της Ελλάδος και της Ελληνοαλβανικής φιλίας.
...Η ημερησία εν αυτή διαμονή μας απετέλεσε σειράν εμπνεύσεων και συγκινήσεων. Αι αρχαί πάσαι ?νομάρχης, δήμαρχος και άλλοι εκλεκτοί πολίται? μας επιδαψίλευσαν εξαιρετικάς περιποιήσεις. Προηγήθη, φαίνεται, και εκεί η φήμη ότι ομιλούμεν την γλώσσαν των, διά να εύρωμεν τόσην εγκαρδιότητα. ...κατελήξαμεν το απόγευμα εις το Δημαρχείον. Περί τους 40 Σκορδιάνους διανοουμένους, με τον νομάρχην και τον δήμαρχον, επρογευματίσαμεν εις το "Σπίτι της πόλεως". Αντηλλάγησαν αι εγκαρδιώτεραι ευχαί υπέρ της προόδου των δύο αδελφών λαών. Ηυτυχήσαμεν να έχωμεν ομοτράπεζον ένα σοφόν Αλβανόν κληρικόν, τον διευθυντήν της σχολής των Φραγκισκανών, τον πάτερ-Γκιόργκι Φίτσι, θα έλεγα τον μεγαλύτερον Αλβανόν διανοούμενον, συγγραφέα, παιδαγωγόν, πολιτισμένον, εθνικόν ποιητήν.
Αίφνης, κατά τας διαχυτικωτέρας στιγμάς, ακούομεν σάλπιγγας να σαλπίζουν, μουσικάς να παιανίζουν. Τι ήσαν; Μαθηταί και μαθήτριαι κατά σχολάς και κατά τάξεις ήρχοντο να παρελάσουν προ ημών, σταθμεύσαντες προ του Δημαρχείου. Εις τας χιλιάδας των μαθητών προστίθενται και χιλιάδες κατοίκων. Ήτο πράγματι ένας συναγερμός ολοκλήρου της πόλεως.
Κατά το πρόγευμα εχαιρέτισεν ημάς εγκαρδιώτατα ο Δήμαρχος Αλβανιστί, ένας μορφωμένος νέος Γαλλιστί, ο υποφαινόμενος Αλβανιστί και ο πάτερ Γκιόργκι επίσης Αλβανιστί.
Ζητώ την άδειαν να απευθύνω ολίγα λόγια εις τα παιδιά και εξελθών εις τον εξώστην μετά του δημάρχου Μεσολογγίου κ. Ευαγγελάτου χαιρετίζω τους Σκορδιάνους εις γλώσσαν Αλβανικήν, ως εξής περίπου:
-Νεολαία Αλβανική (Ντιελμιρί Σκιπετάρ). Σας φέρνομεν χαιρετισμούς από την πρωτεύουσαν του Ελληνισμού, από τας Αθήνας, και από άλλην ένδοξον πόλιν, από το ιστορικόν Μεσολόγγι. (Ζητοκραυγαί: Ρόνι Γκρετσία! Ζήτω η Ελλάς!). Είμεθα γοητευμένοι από την ανά την ωραίαν πατρίδα σας περιοδείαν μας, από τας προόδους που βλέπομεν, από την αγάπην που μας δείχνετε. Σεις, προσφιλής νεολαία, αποτελείτε την ελπίδα, το μέλλον της Αλβανικής φυλής. ...Ξέρετε όλοι σας ότι Έλληνες και Αλβανοί είμεθα αδέρφια. Έχουμε κοινήν καταγωγήν. Σας συγχαίρω που έχετε ένα σοφόν και ενθουσιώδη διδάσκαλον, τον πάτερ-Γκιόργκι, που αγωνίζεται πώς να σάς μορφώση και να σάς διαπαιδαγωγήση. ...Μιμηθήτε τον σοφόν διδάσκαλόν σας που μεταφράζει τον Όμηρον, τους Έλληνας συγγραφείς αυτούς που έδωκαν τα φώτα εις όλην την ανθρωπότητα. ...Να είσθε αφωσιωμένοι, πιστοί εις την πατρίδα σας. Αλλά ν' αγαπάτε και την Ελλάδα, χώραν αδελφικήν και ομαίμονα. ...Ζήτω η Αλβανική νεολαία! Ζήτω ο βασιλεύς Ζώγου!
Βροντώδεις ζητωκραυγαί αντήχησαν: Ρόνι Γκρέτσια!...
Εκ του Δημαρχείου, συνοδευόμενοι υπό του λαού, επεσκέφθημεν την σχολήν των θηλέων των Φραγκισκανών, πτωχήν τους πόρους αλλά πλουσίαν από μορφωτικής αποδόσεως. ...Ο πατήρ Γκιόργκι μας προσκαλεί να καθήσωμεν. Εις το βάθος της αιθούσης ανοίγεται του μικρού θεάτρου της σχολής η αυλαία και εμφανίζονται λευκόπεπλοι πεντήκοντα μαθήτριαι, φέρουσαι αμφιέσεις αρχαίων Ελληνίδων και κόμμωσιν αρχαϊκήν και ανθοφορούσαι ήρχισαν, με συνοδείαν αρμονίου, ανακρούοντος ρυθμόν κλασικής μουσικής, χορεύουσαι πλαστικούς Ελληνικούς χορούς. Αι Αλβανίδες μαθήτριαι της Σκόδρας εξετέλουν την "Ιφιγένειαν εν Ταύροις"!»


ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Περί Αλβανίας καί Αλβανών

Περί Αλβανίας καί Αλβανών
«Σύντομος Ιστορική Μελέτη περί Αλβανίας καί Αλβανών» 1877,υπό Κ.Χ.Βάμβα

Στοιχεία Προϊστορίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Άνδρος κι Αρβανίτες

Άνδρος κι Αρβανίτες
http://www.ekene.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=7

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Lidhja

Lidhja
το περιοδικό των Αρμπερέσηδων της Κ.Ιταλίας,όπου επιμελείται ο ιερέας Αντόνιο Μπελούσι,http://www.arbitalia.it/,http://www.bibliotecabellusci.com/index_file/lidhja/Lidhja56.pdf

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη
Λεξικόν της Αλβανικής Γλώσσης υπό Κωνσταντίνου Χριστοφορίδου

Κανούν-Kanun

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
Κ.Μπίρη:«Αρβανίτες,οί Δωριείς τού νεωτέρου Ελληνισμού»

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/04/t.html

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Kαρυστία

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Journals of a landscape painter in Albania (1851)

A language family tree

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Κοσσυφοπέδιο-Γκεκαριά-Gegëria

Σκόντρα-Γκεκαριά

Γκεκαριά-Gegëria

Arnaut Smoking

Σκόντρα

Κρούγια-Γκεκαριά(1848)

Γκέκας-Gegë-Γκέγκης

Γκέκας-Gegë-Γκέγκης
http://www.albanianhistory.net/texts19_2/AH1861_2.html

Γκέκας-Gegë

Aλβανοί τού Μαυροβουνίου(Montenegro)

Κoσσυφοπέδιο-Prizren(1943)

Θεσσαλονίκη-Salonika

«Mentone,Cairo and Corfu»(1896)

Albanais au service de la policie du Caire (1860)

Албанец. 1829

Albanians Mercenaries

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

«Οί Αλβανοί χορεύοντες»(Θεόφιλος)

Albanian Guard

Arnaut and his dog

Albanian

Arnaut Officer in Prayer

un Arvanitas

Arnautes-Αρναούτες

Prayer in the Desert - Albanian warior

Les Danseurs Albanais

Tanz der Arnauten

Tanz der Arnauten
1856,Jean-Léon Gérôme , http://karl-may-wiki.de/index.php/Arnauten

Danse Albanaise

Albanian Duel

«Turkish»Albanian in dancing

Tanzende Albanesen

Μοntenegro(Μαυροβούνιο)

Albanie Forteresse Jabliak(Montenegro)

Albanian Volunteers fighting against Serbian army 1919-1920

Αλβανικό Σύνταγμα

Albanian(Smyrna)

Γκεκαριά-Gegëria

Mirdita-Γκεκαριά

Albania

Μirdita

Μirdita
Mountain Defences in Albania, Miridites and Albanians building Stone Batteries. Illustration for The Illustrated London News, 16 October 1880.

Mirditë

Mirditë
The Photo Collection of Erich von Luckwald,1936-41

Dibër (Gegëria)

Dibër (Gegëria)
1909,by Manakia Brothers

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Σκόντρα-Shkodër(Γκεκαριά-Gegëria)

Scutari-Shkodra

Scutari-Shkodër

Scutari-Shkodër

Shkodër (Gegëria)

Δυρράχιο-Durrës

Durazzo-Durrës

Durrës-Δυρράχιο(1848)

Durrës-Δυρράχιο(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Durrës

Durrës
William of Wied, Isa Boletini, Duncan Heaton-Armstrong and Colonel Thomson, Durrës, Albania - 1914

Durrës-Δυρράχιο

Kolonjë

Kolonje

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Τίρανα-Tiranë

Τirana

Berat-Μπεράτι

Berat-Μπεράτι
Edward Lear 1848 , http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

ALBANIE

ALBANIE

Albanian Costume

Albanian wedding rejoicings

Albanian Mercenaries(Εgypt)

Egypt-Αίγυπτος

Egypt-Αίγυπτος
Βλέπε λεπτομέρεια από αυτόν τον πίνακα:http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2014/12/arnaut-officer-officier-arnaute.html . Πρόκειται γιά Αρβανίτες πού συνοδεύουν γηγενείς γιά στράτευση.Τι συνοδεύουν δηλ.τούς τραβολογάνε αφού τούς μαντρώσανε πρώτα σαν το κοπάδι,αν προσέξει κανείς καί τούς πρώτους στη σειρά πού απεικοκονίζονται με κοινό δέσιμο στα χέρια από ξύλινο φυλάκωμα.Αριστερά ο στρατιώτης με την κόκκινη βράκα(φορούσαν καί μαύρες καί με μπλέ σκούρο χρώμα) είναι Σκοντριάνος.Όχι ότι θεωρείται ότι δεν είναι,πιθανόν,Γκέγκηδες καί κάποιοι από τούς Αρβανίτες τού πίνακα αλλά σίγουρα εκείνος με την βράκα φορά ένα από τα χαρακτηριστικά σκοντριάνικα ενδύματα,αφού φορούσαν καί φουστανέλες,τις μακριές σκοντριάνικες.Μιλάμε γιά την εποχή(Αίγυπτος) πού μεσουρανούσε ο μετέπειτα ιδρυτής τού αιγυπτιακού κράτους,ο Αρβανίτης μουσουλμάνος από την Καβάλα Μοχάμετ Άλη.Ο ζωγράφος-περιηγητής άλλες φορές αναφέρει την καταγωγή των μισθοφόρων Αρβανιτών(ως Αρναούτες συγκεκριμένα) καί άλλες φορές προφανώς το θεωρεί περιττό.Άντε μερικοί να τρέξουν να μας πούν πως πρόκειται γιά Άραβες πού...άσπρισαν από το κακό τους καί πού φόρεσαν καί φουστανέλα γιατί ήταν της...μόδας.

Albanian League Meeting - Shkoder Nights,Albania

Σκόντρα-Shkodër

Shkodra

Catholic Albanians of Shkodra

Catholic Albanians of Shkodra
by Marubbi

Σκόντρα-Shkodër

Σκόντρα-Shkodër
αγκυλωτός σταυρός,ένα παραδοσιακό σπίτι στη Σκόντρα

Σκόντρα-Scutari

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanska ustaja

Γκεκαριά-Gegëria-Albanian warriors

Labëria-Ducati(Vlorë-Αυλώνας)

Labëria-Ducati(Vlorë-Αυλώνας)
Εdward Lear 1848

Trajas-Vlorë(1848)

Vlorë-Valona-Aυλώνα(Albania)

Vlorë-Valona-Aυλώνα(Albania)
The large Earthquake in Valona Albania 12.10.1851.Jan Kozak, Vladimir Cermak.

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

Achrida-Skopjë(1848)

Achrida-Skopjë(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

ÉTUDES D'ARNAUTES

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

Soldats Albanois-Albanian Soldiers(Koroni-Greece)

Soldats Albanois-Albanian Soldiers(Koroni-Greece)
1782,βλέπε:αμάθεια η συνειδητή παράχαραξη;

grecian and albanian costumes

Shkodra

Shkodra
The Balkans from within (1904),by REGINALD WYON , https://archive.org/stream/balkansfromwithi00wyonuoft#page/n601/mode/1up , http://de.wikipedia.org/wiki/Volkstrachten_der_Albaner#mediaviewer/Datei:NativoDeScutariYAlban%C3%A9s--balkansfromwithi00wyonuoft.jpg

Shkodra(1861)

Scutari-Shkodër

Shkodra

Zwei bewaffnete Arnauten in Tracht

Zwei bewaffnete Arnauten in Tracht
Gegëria

The New King and Queen of Albania

Albanians from Scutari(Shkodra)

Scutari(Gegëria)

Group of Albanians

Pogradec

Shpati-Elbasan

Shpati-Elbasan
http://itouchmap.com/?c=al&UF=-108212&UN=-167175&DG=RGN

Shpati (Elbasan)

Tirana

Arnauts playing draughts

Epirots (Albanians of Epirus)

Albanians

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Montenegro-Arbanaska(Gegëria)

Arbanaska (Montenegro)

Antivari(Montenegro)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Σκόντρα-Scutari(1848)

Σκόντρα-Scutari(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

High Albania

Κοstume Gjinokastër

Κοstume Gjinokastër
1939

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Scutari

Σκόντρα-Shkodër(Gegëria)

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Αrnautlik (Gegëria)

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Albanian women(Greece)

A morning call in Albania(Ohrid)

A morning call in Albania(Ohrid)
Frontispiece to the edition. The house of the Mudir, Ottoman governor of Ohrid. A morning call in which Adelaide Mary Walker was present. An affluent Albanian lady pays a visit to the Turkish commander's wife, escorted by her young daughter. A maidservant offers the visitors flowers from the house's garden.WALKER, Mary Adelaide. Through Macedonia to the Albanian Lakes, London, Chapman and Hall, 1864.

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Albanian Stradioti at Battle of Fornovo(1500)

Modern Greek Peasants

Γιάνενα-Janina (1849)

Γιάνενα-Janina (1849)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Albanais(1836)

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Janina-Γιάνενα

Janina-Γιάνενα
Greek soldier at Lake Pamvotis near Janina, with mosque, reinforced palace and city wall (S/T Collection, Leiden)

Eλλάς

Kωνσταντινούπολη-Istanbul

Bataillon Albanais(Constantinople)

Cheta of Arnauti

Chicago(1949)

Albanians(Australia)

La Lega Albanese (Gegëria)

Albanesen-Arnauten-Albanians

Hellenes Pelasgi

Pelasgus civilizes the Greeks

Pelasgus civilizes the Greeks
Edward Francis Burney, 1760–1848

Σώμα Ευζώνων σε θέση μάχης

Bελιγράδι-Βeograd (Greeks1934)

San Constantino Albanese(Ιtaly)

San Paolo Albanese

Epifania a Piana degli Albanesi

Costumi Albanesi

(Arnaut) Albanais

ARNAUT,Albanais en grand costume

Greek Fighters (1897)

Greco-Turkish war 1897 panic stricken behavior, Larissa