«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Ναί! είμαι η βάρβαρος Αλβανία (Ιλλυρία)

Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ!


ΚΑΙ ΕΞΩ ΟΛΑ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ!...


ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ.... 

Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Μάνδρες Κιλκίς

«Οι Μάνδρες είναι χωριό του Νομού Κιλκίς Διοικητικά ανήκει στην επαρχία Κιλκίς και στο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Γαλλικού. Παλαιότερα ήταν έδρα της κοινότητας Μανδρών. Βρίσκεται 17 χιλιόμετρα νότια του Κιλκίς και 32 βόρεια της Θεσσαλονίκης, επι της παλαιάς Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Κιλκίς. Εχει υψόμετρο 100 μέτρα και βρίσκεται κοντά στο Γαλλικό ποταμό. Στην απογραφή του 2001 είχε 668 κατοίκους (684 το 1991 και 548 το 1981). Λόγω της εγγύτητας της Θεσσαλονίκης ο πληθυσμός είναι αστικοποιημένος και οι αγροτικές δραστηριότητες έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2001, στη γεωργία απασχολείται το 6% του ενεργού πληθυσμού,στη βιομηχανία το 39% και στις υπηρεσίες το 54%. Παλαιότερα η κυριότερη δραστηριότητα ήταν η σηροτροφία (εκτροφή μεταξοσκώληκα)».
«Οι κάτοικοι των Μανδρών είναι πρόσφυγες από την κωμόπολη Μανδρίτσα της Ανατολικής Ρωμυλίας (Βόρεια Θράκη). Οι πρόγονοι τους ήταν Αρβανίτες, με έντονη εθνική Ελληνική συνείδηση και συμμετοχή στους αγώνες του έθνους. Κατά την παράδοση, αλλά και σύμφωνα με την άποψη ορισμένων ιστορικών (Α.Βακαλόπουλος, Α. Μαικίδης), η καταγωγή τους ήταν από την περιοχή της Κορυτσάς (Βιθκούκι) και την περιοχή του Σουλίου.
Το χωριό Μάνδρες βρίσκεται 17 χιλιόμετρα νότια του Κιλκίς και 32 βόρεια της Θεσσαλονίκης, επί της παλαιάς Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Κιλκίς».
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CF%82_%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CF%82


ΒΛΕΠΕ:http://www.info-kilkis.gr/files/11.pdf


[PDF] 

ΜΑΝΔΡΕΣ - Δίπλα στον Γαλλικό ποταμό

Μορφή αρχείου: PDF/Adobe Acrobat - Quick View
Μανδρίτσας ήρθε και εγκαταστάθηκε στην τοποθεσία του σημερινού χωριού η οποία δεν ...του χωριού που ήρθαν από την Μανδρίτσα είναι η αρβανίτικη γλώσσα. ...
www.info-kilkis.gr/files/11.pdf

ΟΙ ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ

Γράφει ο φιλόλογος-γλωσσολόγος Μάριος Δημόπουλος

Ο Λεόντιος Κ.Λεόντιος, δρ.στα Νομικά και μέλος του συλλόγου Αλβανικής Ενώσεως στην Αθήνα, έγραψε το 1897 το βιβλίο ‘’Το Αλβανικόν Ζήτημα’’.

Στο βιβλίο αυτό που το αφιερώνει στον βασιλιά των Ελλήνων Γεώργιο Α’ γράφει τα εξής:

‘’Ο νέος Ελληνισμός άνευ της βοηθείας και των εξισλαμισμένων Αλβανών δεν θα δυνηθή να περιορίση εντός των υπό της λογικής και του δικαίου διαγεγραμμένων ορίων τας παραλόγους και υπερφιάλους αξιώσεις Βουλγάρων, Σέρβων και Ρωμούνων. Την σύμπραξιν και την πολιτικήν ενότητα Ελλήνων και Αλβανών επιβάλλει αυτή αύτη αμφοτέρων των αδελφών λαών η αυτοσυντηρησία και διδάσκει το ιστορικόν μάθημα, όπερ αμφότεροι δι’ αδράς δαπάνης έλαβον’’.

Από το απόσπασμα αυτό φαίνεται ότι όχι μόνο οι Βούλγαροι αλλά και οι Σέρβοι, που ο σύγχρονος ανιστόρητος Ελληνικός λαός τους θεωρεί αδελφούς του, είχαν παράλογες και υπερφίαλες αξιώσεις για εδάφη που ιστορικά ανήκαν στον Ελληνισμό. Μάλιστα ως τρόπο αντιμετώπισης αυτών των παράλογων αξιώσεων προτείνει τη σύμπραξη Ελλήνων και Αλβανών.

Έλληνες καί Αλβανοί έχουν κοινή καταγωγήΆβαταρ μέλους
Ogygos


Fast poster
Δημοσίευσηαπό Ogygos » Ιούνιος 7th, 2005, 3:40 pm
Οι απόψεις περί Ασιατικής (βλέπε Καύκασο) καταγωγής είτε μερικώς είτε εν το συνόλω, των Αλβανών δεν βασίζονται σε στερεές βάσεις και εμένα προσωπικά δεν με πείθουν. Οι Αλβανοί κατάγονται από τους Ιλλυριούς μια Πελασγική εθνότητα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν Ελληνική καταγωγή αλλά μπορούμε να πούμε ότι και οι Έλληνες και οι Αλβανοί έχουν κοινή καταγωγή δηλαδή Πελασγική. Άρα δεν έχει σημασία από που κατάγονται οι Αρβανίτες διότι όπως και να έχει έχουν Πελασγικό(ανόθευτο πρώτο-Ελληνικό) αίμα, μιλούν Ελληνικά μαζί με τα Αρβανίτικα, και βέβαια έχουν συνείδηση, και κοσμοαντίληψη Ελληνικότατη.
Άβαταρ μέλους
futuro
New poster
από futuro » Ιούνιος 7th, 2005, 3:46 pm
Ogygos έγραψε:Οι απόψεις περί Ασιατικής (βλέπε Καύκασο) καταγωγής είτε μερικώς είτε εν το συνόλω, των Αλβανών δεν βασίζονται σε στερεές βάσεις και εμένα προσωπικά δεν με πείθουν. Οι Αλβανοί κατάγονται από τους Ιλλυριούς μια Πελασγική εθνότητα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν Ελληνική καταγωγή αλλά μπορούμε να πούμε ότι και οι Έλληνες και οι Αλβανοί έχουν κοινή καταγωγή δηλαδή Πελασγική. Άρα δεν έχει σημασία από που κατάγονται οι Αρβανίτες διότι όπως και να έχει έχουν Πελασγικό(ανόθευτο πρώτο-Ελληνικό) αίμα, μιλούν Ελληνικά μαζί με τα Αρβανίτικα, και βέβαια έχουν συνείδηση, και κοσμοαντίληψη Ελληνικότατη.
EE, επεσε στα χέρια μου ένας τόμος του Ι.Θωμόπουλου με τον τίτλο "Πελασγικά". Μέσα αναλύονται και μεταφράζονται όλες οι Πελασγικές επιγραφές (Χεττιτικές, Λυκικές, Καρικές, Λυδικές κτλ) με την βοήθεια της Αλβανικής, κάθως και υπάρχει συγκριση και με τα ελληνικά. 
Φαίνεται αρκετα αξιόπιστο και πολύ ενδιαφέρων. 
Κανας γλωσσολόγος το γνωρίζει; Τι παίζει με αυτό;
http://www.phorum.gr/viewtopic.php?f=52&t=5460
Phorum.gr • ΤΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ;
15 δημοσιεύσεις - 12 συντάκτες - Τελευταία καταχώρηση: 14 Ιουν. 2005
Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν Ελληνική καταγωγή αλλά μπορούμε να πούμε ότι και οιΈλληνες και οι Αλβανοί έχουν κοινή καταγωγή δηλαδή ...www.phorum.gr/viewtopic.php?f=52... - Προσωρινά αποθηκευμένη

---------------------

Σέρβοι

«Τα φύλλα των Σέρβων, κατέβηκαν στην Βαλκανική χερσόνησο γύρω στα 630 μ.χ (επί αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Ηρακλείου) και μέχρι τον 12ο αιώνα, ήταν υπήκοοι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Κατά καιρούς, σημειώνονταν εξεγέρσεις, με πρώτη και αξιοσημείωτη, την εξέγερση του 1124, επί Αυτοκράτορα Ιωάννου Β΄ του Κομνηνού, που τους νίκησε και τους υπέταξε και για να τους εξασθενίσει, μετέφερε μεγάλο αριθμό Σέρβων, στην Νικομήδεια της Μ. Ασίας, σε περιοχή που μέχρι το 1894 ήταν γνωστή ως ΄΄Σερβοχώρια΄΄. Τους υπόλοιπους τους περιόρισε στη γεωγραφική περιοχή της ΡΑΣΚΑΣ, που περιλαμβανόταν οι πόλεις Πρίσρεν, Πριστίνα και Ιπέκ, στο σημερινό περίπου Κοσσυφοπέδιο.
Στα 1168, ο Αυτοκράτορας Μανουήλ Κομνηνός, ονομάζει αρχιζουπάνο (αρχηγό) των Σέρβων τον ΣΤΕΦΑΝΟ ΝΕΜΑΝΙΑ, που εκμεταλλευόμενος τις αποστάσεις από την Βασιλεύουσα, ανακηρύσει τον εαυτό του ανεξάρτητο Βασιλιά, αρχίζει να επεκτείνει σιγά-σιγά την περιοχή της Ράσκας, προς Εργεζοβίνη, Βοσνία και Δαλματία και μεταφέρει την πρωτεύουσα του, από το Κρούσεβατς, στην Πρίστινα.

Το 1256, βρίσκει στην αρχηγία των Σέρβων, τον Βασιλέα ΣΤΕΦΑΝΟ ΟΥΡΟΣ και τα όρια του κράτους των, βόρεια από τα Σκόπια.
Στις 28 Ιουλίου του 1330, οι Σέρβοι με Βασιλιά τον ΣΤΕΦΑΝΟ ΔΟΥΣΑΝ, νικούν τους Βουλγάρους και επεκτείνονται προς όλες τις κατευθύνσεις. Επί ΔΟΥΣΑΝ, η μεσαιωνική Σερβία πετυχαίνει την μεγαλύτερη επέκτασή της. Καταλαμβάνει την Ηπείρο, Αλβανία, Μακεδονία, Θεσσαλία και στις 16 Απριλίου 1346, στέφεται στα Σκόπια, Τσάρος των Σέρβων και Ρωμαίων. Στα 1348, αφού καταλαμβάνει τα Ιωάννινα και την Άρτα, αρχίζει και υπογράφει, στα ελληνικά, ως Τσάρος Ραξίας (Σερβίας) και Ρωμανίας, δεσπότης Λάρτης (Άρτης) και κόμης Βλαχίας (Θεσσαλίας). Πεθαίνει στα 1355 και το θρόνο καταλαμβάνει ο γιός του ΟΥΡΟΣ που βασιλεύει μέχρι τα 1371, αλλά δεν κατορθώνει να κρατήσει ενωμένες όλες αυτές τις περιοχές και τους λαούς τους. Διεκδικούν τον θρόνο, ο αδελφός του Στεφάνου Δουσάν, ο Συμεών, που ήταν ηγεμώνας της, σημερινής, Αλβανίας, αλλά και πολλοί άλλοι Βοεβόδες. Ουσιαστικά η αυτοκρατορία του Δουσάν, διασπάσθηκε λίγο μετά τον θάνατό του.
(Κ.Παπαρηγοπούλου, Ιστορία του ελληνικού έθνους, ΄Αμαντος, Οι βόρειοι γείτονες)».


Αλβανικές καί Σερβικές δραστηριότητες στην Μακεδονία(1900)


Συγγραφέας: karipis [ Τετ Ιούλ 30, 2008 10:30 pm ]
Παρόλο που η Εσωτερική Οργάνωση και οι βερχοβιστές δεν δημιούργησαν πολλά προβλήματα στους Τούρκους τη χρονιά του 1904, η Αλβανία και οι γειτονικές της περιοχές βυθίστηκαν και πάλι στην αναρχία όπως και Τον προηγούμενο χρόνο. Ο οπλαρχηγός Μπαϊράμ δεν είχε σταματήσει την παράνομη δραστηριότητά του. Οι δολοφονίες χριστιανών χωροφυλάκων συνεχίζονταν. Μεγάλες αντιδράσεις είχε ξεσηκώσει ο νέος φόρος στα αιγοπρόβατα, και το Φεβρουάριο του 1904 σοβαρές ταραχές ξέσπασαν στη Γιάκοβα. Ο Μπαϊράμ συγκέντρωσε 5.000 ενόπλους και χτυπήθηκε με το στρατηγό Σακίρ πασά, που είχε σταλεί με 19 τάγματα και πυροβολικό για να ενισχύσει τον τοπικό διοικητή Σεμσί πασά. Έγιναν άγριες μάχες στα υψώματα του Ούνικο, Μπόνικ και Ρέκα. Στα χωριά ανάμεσα στη Γιάκοβα και το Ιπέκ συγκεντρώνονταν όλο και περισσότεροι Αλβανοί και υπήρχε ο κίνδυνος οι φάρες της Μυρδιτίας να ενωθούν με τους στασιαστές στη Γιάκοβα. Όπως, όμως, είχε συμβεί και τον προηγούμενο χρόνο, ο Σακίρ έδειξε πυγμή και ως τα τέλη Μαρτίου είχε καταστείλει την ανταρσία.
Παρόλα αυτά, μόλις ο Σακίρ πασάς έφυγε για τα Σκόπια (απ’ όπου δεν επρόκειτο να επιστρέψει πριν από τα τέλη Ιουνίου), οι παράνομες δραστηριότητες στην επαρχία του γενικεύτηκαν. Οι φόνοι έγιναν καθημερινό φαινόμενο, με θύματα κυρίως εξαρχικούς και Βλάχους. Ο στρατός στα Σκόπια, που είχε μήνες να πληρωθεί, βρισκόταν σε αναβρασμό. Στις αρχές Ιουλίου οι αξιωματικοί στασίασαν και κατέλαβαν το τηλεγραφείο της Πρισρένης. Παρόμοια ήταν η αντίδραση των στρατιωτών στο Ιπέκ, οι οποίοι απαίτησαν, εκτός από την καταβολή των καθυστερουμένων, να αφεθούν ελεύθεροι οι Αλβανοί κρατούμενοι στη φυλακή του Ιπέκ, να απολυθούν οι χριστιανοί αγροφύλακες και χωροφύλακες, να υπάρξουν εξαιρέσεις από τη φορολογία στα κοπάδια και να μειωθεί η δεκάτη. Στην Πρισρένη ξέσπασαν διαμαρτυρίες εναντίον των μεταρρυθμίσεων και υπήρχε κίνδυνος η αναταραχή να επεκταθεί και στη Γιάκοβα, όπου το στασιαστικό πνεύμα κρυφόκαιγε από την αρχή της άνοιξης. Πράγματι, η κατάσταση εξελισσόταν πιο επικίνδυνα απ’ ό,τι τον προηγούμενο χρόνο• όπως, όμως, είχε συμβεί και στο παρελθόν, ο βαλής υποχώρησε κι έδωσε «μπέσα» (λόγο) στους Αλβανούς αρχηγούς ότι δεν θα πλήρωναν φόρο για τα κοπάδια τους, μήτε θα κατέβαλλαν ολόκληρη τη δεκάτη. Στις αρχές Οκτωβρίου, ο Χιλμί πασάς, που βρισκόταν στα Σκόπια, παρόλο που κατόπιν ισχυρίστηκε ότι είχε υποτάξει τους εξεγερμένους φύλαρχους, στην ουσία ενέκρινε τις παραχωρήσεις του βαλή. Το γεγονός είναι ότι δεν διέθετε επαρκείς δυνάμεις για να αντιμετωπίσει την κατάσταση μ’ επιτυχία. Οι παραχωρήσεις ήταν αναγκαίες, γιατί, ενώ ο ίδιος και ο βαλής πραγματοποιούσαν επίδειξη δυνάμεως εναντίον των Αλβανών στασιαστών, τα εξαρχικά σώματα ήταν ελεύθερα να παρενοχλούν τα χωριά που βρίσκονται στην περίμετρο της οροσειράς Καρά Νταγ (Τσέρνα Γκόρα). Το Δεκέμβριο, πάντως, έφτασε με ενισχύσεις ο αντιστράτηγος Νασέρ πασάς και κατόρθωσε να αποκαταστήσει την τάξη στο τρίγωνο Κουμάνοβο-Κράτοβο-Ιστίπ.
Στην εικόνα σύγχυσης που επικράτησε στη βόρεια Μακεδονία συνέβαλε και η εμφάνιση το χειμώνα του 1903-4 σερβικών σωμάτων ή, μάλλον, ενός νέου τύπου σερβικού σώματος. Προηγουμένως οι Σέρβοι (αν και συχνά περνούσαν με το όνομα «Βούλγαροι») είχαν σχηματίσει σώματα που αγωνίστηκαν στο πλευρό των εξαρχικών στο όνομα της μακεδονικής αυτονομίας, παρόλο που πολλοί Σλάβοι ένοιωθαν ότι ανήκαν στη Σερβία και δεν είχαν καμιά επιθυμία να καταλήξουν κάτω από τη βουλγαρική κυριαρχία μέσα από κάποιο σχήμα αυτονομίας. Υπήρχαν επίσης πολίτες του σερβικού κράτους που, όπως και οι Έλληνες στο ελεύθερο κράτος, αντιλήφθηκαν την ανάγκη για την Οργάνωση της σερβικής μερίδας στη Μακεδονία, ώστε να ανακοπεί η εξάπλωση της εξαρχικής επιρροής. Το κίνημα αυτό, όπως και το αντίστοιχο ελληνικό, εμφανιζόταν να δρα ανεξάρτητα από την επίσημη κυβέρνηση. Πράκτορες, αντάρτες και όπλα στάλθηκαν στη Μακεδονία. Η παρουσία, όμως, ισχυρών τουρκικών δυνάμεων αλλά και των Αλβανών ληστών δεν επέτρεψαν στα νεοπαγή σερβικά σώματα να αποκτήσουν σοβαρές προσβάσεις. Ένα μικρό σερβικό σώμα, που πέρασε τα σύνορα κοντά στο Γενί-Βαρός στις αρχές Ιανουαρίου 1904, απωθήθηκε από τουρκικές περιπόλους κι ένα Κάπως μεγαλύτερο ακολούθησε την ίδια μοίρα λίγες μέρες αργότερα. Έπειτα από λίγες μέρες σημειώθηκαν αρκετές συμπλοκές ανάμεσα σε Σέρβους αντάρτες και Τούρκους γύρω από τα χωριά Χέρτνιτσα, Ντούπνιτσα και Προπέλιτσα. Στις αρχές Μαρτίου οι Τούρκοι υποχρέωσαν ένα μεγάλο σερβικό σώμα να οπισθοχωρήσει μέσα στο έδαφος της Σερβίας, όπου τα μέλη του συνελήφθησαν από τις αρχές. Το Μάιο οι Τούρκοι αποδεκάτισαν άλλο σώμα με 28 άντρες κοντά στο Κουμάνοβο.
Η δράση των σερβικών σωμάτων θορύβησε τη σερβική κυβέρνηση σε τέτοιο βαθμό, ώστε ο ίδιος ο πρωθυπουργός στρατηγός Γκρούγιτς πήγε στη Βράνιε, κοντά στα σύνορα, για να διερευνήσει επιτόπου την υπόθεση. Το συμπέρασμά του ήταν ότι σι τελευταίες δραστηριότητες είχαν υποκινηθεί από πράκτορες, οι οποίοι είχαν πείσει τους αντάρτες ότι η σερβοβουλγαρική προσέγγιση σήμαινε ότι οι δύο χώρες ήταν αποφασισμένες να αναλάβουν επαναστατική δράση στη Μακεδονία. Όμως, η σερβική κυβέρνηση, ακόμη κι αν το επιθυμούσε, δεν κατάφερε να εμποδίσει τους αντάρτες να διασχίζουν κάθε τόσο τα σύνορα. Το φαινόμενο εντάθηκε τους θερινούς μήνες και ένα σώμα με επικεφαλής τον Μίτσο Κρίστιτς ήρθε σε σύγκρουση με το εξαρχικό σώμα του Σουγκάροφ, πρώτα στην Τοπόλνιτσα κι’ αργότερα (1 Οκτωβρίου) στη Σλάτινα.
Εκτός από τη διείσδυση σωμάτων από το σερβικό έδαφος, σε χωριά της βόρειας Μακεδονίας άρχισαν να σχηματίζονται ένοπλες ομάδες που θα δρούσαν για λογαριασμό των Σέρβων κι εναντίον των εξαρχικών. Μια από αυτές ήταν του Γιοβάν Σβετάνοφ, που ανέπτυξε στενή συνεργασία με τα σώματα που προέρχονταν από τη Σερβία. Το αποτέλεσμα ήταν, ως το τέλος του χρόνου, η σερβική παρέμβαση να καταστεί σοβαρή απειλή για τον αγώνα των εξαρχικών. Το Νοέμβριο ισχυρή σερβική δύναμη, που λέγεται ότι αριθμούσε 150 άντρες, έκανε την εμφάνισή της στην περιοχή του Καρά Νταγ στα βορειοανατολικά των Σκοπίων. Τελικά κατέλαβε θέσεις στην Πομπάζντα, αφού εξεδίωξε ένα εξαρχικό σώμα από το Λουμπάντσι και το ανάγκασε να καταφύγει στην περιοχή του Κουμάνοβο. Το σώμα αυτό (επρόκειτο μάλλον για συμφυρμό από μικρά σώματα) επεξέτεινε την κυριαρχία του στην περιοχή και, όπως και άλλα σερβικά σώματα, εκφόβιζε τα χωριά και πότε-πότε εξόντωνε εξαρχικούς πράκτορες.

Πηγή: Douglas Dakin, Ο Ελληνικός Αγώνας στη Μακεδονία, εκδ. οίκος αδελφών Κυριακίδη, 1996.
και http://clubs.pathfinder.gr/MAKEDONIKOS_AGONhttp://www.ideografhmata.gr/forum/viewtopic.php?f=161&t=5784&start=0&sid=6ec01ddbcfad07763665916f48442d0a&view=printΙδεογραφήματα :: Προβολή θέματος - Αλβανικές και Σερβικές ...

«Μακεδόνες» στη Σερβία

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Macedonians_in_Serbia

Μακεδόνες στη Σερβία

Το 2004, η Σερβία και η Μακεδονία υπεγράφη διακρατική συμφωνία για την προστασία των Μακεδόνων στη Σερβία και Σέρβοι στη Μακεδονία...
www.worldlingo.com/.../Macedonians_in_Serbia - Προσωρινά αποθηκευμένη


Σλαύικη πολιτική καί Μακεδονία

«Πρώτοι οι Σέρβοι με αρχηγό της επανάστασης τον Καραγεώργη και πρωταγωνιστή στις πολιτικές εξελίξεις τον Μίλος Oμπρένoβιτς πετυχαίνουν την ημι-αυτονoμία της Σερβίας το 1831 και το 1838 αφού ο Καραγεώργης αποδήμησε εις Κύριον,ο Μίλος Ομπρένοβιτς ανακηρύσσετε κληρονομικός ηγεμόνας της Σερβίας.Σύμμαχο τους οι Σέρβοι είχαν τη Ρωσία η οποία ως μεγάλη δύναμη θεωρούσε πώς έπρεπε να έχει υπό τον έλεγχο της νέα κράτη. Η Βουλγαρία δείχνει να έχει συμβιβαστεί με την ιδέα της τουρκοκρατίας έως ότου ένας ανθέλληνας μονάχος ο Πα'ί'σιος από το Χιλανδάρι του Αγίου Όρους συγγράφει την ιστορία των σλαβoβoυλγάρων από τους μύθους έως το 19αιωνα. Αν διάβαζε πραγματική ιστορία αυτός ο κληρικός θα ήξερε ότι στην αρχαιότητα δεν υπήρξαν Σλάβοι.Οι Ρώσοι από την εποχή της Αικατερίνης της Μεγάλης και του Μεγάλου Πέτρου ήθελαν να επεκταθούν προς το νότο,θέλοντας να εξασφαλίσουν ελεύθερη ναυσιπλοΐα στη Μεσόγειο. Οι εξεργέσεις του 1770 και του 1803 εν Ελλάδι υποκινήθηκαν από Ρώσους πολιτικούς οι οποίοι ήθελαν να πετύχουν τα σχέδια τους. Αργότερα περί τα 1854 ως επίσημος υπoτελής της Ρωσίας η Βουλγαρία προσπαθεί να ,διεκδικήσει το ζωτικό χώρο της Μακεδονίας και της Θράκης για να υλοποιήσει την πάγια πολιτική της. Και επειδή η Τουρκία που κατέχει αυτά τα εδάφη και στηρίζετε από την Αγγλία οι Ρώσοι ιδρύουν την ιδέα για πολιτική ένωση των σλαβικών λαών ενάντια στον κατακτητή. Η Βουλγαρία γίνετε υποτελής των Ρώσων, υποκινείτε από τον Τσάρο να διεκδικήσει τη Μακεδονία με κάθε μέσο ώστε το βόρειο τμήμα της Ελλάδος να περιέλθει ουσιαστικά στα χέρια των Ρώσων. Επιπλέον η Αυστροουγγρική αυτοκρατορία στρέφει τους Σέρβους στη Μακεδονία για να κράτηση η ίδια τα εδάφη της ασφαλή από σέρβικες διεκδικήσεις μιας και στην Αυστροουγγαρία κατοικούν ισχυρές μάζες σλάβων. Όσον αφορά τα τεχνητά μέσα αναφερόμαστε φυσικά στην παραχάραξη της ιστορίας και της πραγματικότητας.Ρώσοι ιστορικοί στα τέλη του 19αιώνα επινοούν την σλαβομακεδονική θεωρία η οποία ισχυρίζεται ότι οι Μακεδόνεςστην αρχαία Ελλάδα ήταν ανεξάρτητο έθνος και τον 6 αιώνα μΧ οι κατερχόμενοι σλάβοι ενώθηκαν με τους τότε απόγονους των αρχαίων Μακεδόνων και δημιούργησαν τους Σλαβομακεδόνες !!! Η ιστορική αμνησία εκδηλώνετε σε όλο της το μεγαλείο ακόμα και από τους σημερινούς Έλληνες πολιτικούς και δημοσιογράφους οι οποίοι αποκαλούν τους σκοπιανούς "Σλάβους Μακεδόνες". Στα 1870 ιδρύεται η Μεγάλη Βουλγαρία που εκτεινόταν από την χερσόνησο του Αίμου ως το Αιγαίο ενώ τον Ιούνιο του ίδιου έτους αναιρείτε το ανούσιο δημιούργημα των Ρώσων και των Άγγλων των οποίον τα συμφέροντα θίγονταν στην περιοχή».
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OrRMhKNHIyIJ:nemesiseoellas.blogspot.com/2008/09/blog-post_02.html+%CE%A3%CE%95%CE%A1%CE%92%CE%9F%CE%99+%CE%A3% 
Το blog Ελεύθερης Δημοσιογραφίας της ΕΟΕ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1 Σεπτ. 2006 ... Πρώτοι οι Σέρβοι με αρχηγό της επανάστασης τον Καραγεώργη και ... η Αυστροουγγρική αυτοκρατορία στρέφει τους Σέρβους στη Μακεδονία για να ...
nemesiseoellas.blogspot.com/.../blog-post_02.html - Προσωρινά αποθηκευμένηΒΛΕΠΕ:http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/06/blog-post_27.html
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/06/blog-post_25.html
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/07/blog-post_8978.html
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/07/o-2.html

Ο Γκόπτσεβιτς καί οί 920.000 Σέρβοι στη Μακεδονία!

ΔΟΒΙΣΤΑ: Η ΜΑΝΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

«Το γεγονός ότι οι Τούρκοι δεν πάτησαν πόδι στη Δοβίστα δεν είναι λόγια του αέρα. Ακόμη κι' εκείνος ο περιβόητος Γκόπτσεβιτς, που ανακάλυψε ξαφνικά στα τέλη του 19ου αιώνα 992.000 Σέρβους στη Μακεδονία, στο βιβλίο του "Μακεδονία και Παλαιά Σερβία" αναφέρει σε σχετικό κατάλογο ότι στα 1889 η Δοβίστα είχε 232 σπίτια και 600 Έλληνες κατοίκους, κανένα Σέρβο, κανένα Μουσουλμάνο και κανένα Τσιγγάνο. Μην σας κάνει εντύπωση που ο Γκόπτσεβιτς δεν αναφέρει τίποτα για Βουλγάρους, γιατί από τότε εκαλλιεργείτο η διαφοροποίηση των "Σλαβομακεδόνων" με τους "Βουλγάρους". Είναι πράγματι για γέλια οι γλωσσικές "διαφορές", που εντόπισε ο Γκόπτσεβιτς μεταξύ των "Μακεδόνων" και των "Βουλγάρων". Για παράδειγμα ο στρατιώτης στα βουλγάρικα είναι "βοϊνίκ" και στα "Μακεδόνικα" είναι "βόϊνικ"!
Είναι αξιοσημείωτο το "θάψιμο", που κάνει στον Γκόπτσεβιτς ο σύγχρονος του Γάλλος περιηγητής Βίκτωρ Μπεράρ στο βιβλίο του "Τουρκία και Ελληνισμός - Οδοιπορικό στη Μακεδονία":
"Ο κ. Γκόπτσεβιτς,   αναφέρει   ο   Μπεράρ,   στη διάρκεια του σερβοβουλγαρικού πολέμου είχε πάρει ολόψυχα το μέρος των Βουλγάρων και μάλιστα έγραψε για τους Βούλγαρους ένα βιβλίο περί Βουλγαρίας και Ανατολικής Ρωμυλίας. Μια μέρα όμως που ο κ. Γκόπτσεβιτς  καθόταν  στο  τραπέζι  του  και σκεφτόταν  τους λαούς της Μακεδονίας, το βιβλίο του για τη Ρωμυλία, τόσο μεροληπτικό υπέρ των Βουλγάρων, και το άλλο του βιβλίο για την "Άνω Αλβανία και τις λίγκες της", τόσο   μεροληπτικό   υπέρ   των   Αλβανών,   ήρθε   ένας άγνωστος και του πρότεινε να τον οδηγήσει στη Μακεδονία και να του αποδείξει επιτόπου ότι όλοι αυτοί οι Βούλγαροι και οι Αλβανοί του ήσαν στην πραγματικότητα Σέρβοι, μιλούσαν σέρβικα και το όνειρο τους ήταν να γίνουν μία των ημερών Σέρβοι..."!
Παραθέτω αυτό το απόσπασμα γιατί το βιβλίο του Γκόπτσεβιτς έχει γίνει η αιχμή του δόρατος για τις θεωρίες των Σκοπίων περί "Μακεδόνων του Αιγαίου" και άλλες τέτοιες ασυναρτησίες, που μας ταλαιπωρούν ακόμη και σήμερα».

 
                                   http://www.darnakas.gr/emmpapadovista.htm

Δοβίστα: η Μάνη της Μακεδονίας

Ακόμη κι' εκείνος ο περιβόητος Γκόπτσεβιτς, που ανακάλυψε ξαφνικά στα τέλη του 19ου αιώνα 992.000 Σέρβους στη Μακεδονία, στο βιβλίο του "Μακεδονία και ...
www.darnakas.gr/emmpapadovista.htm - Προσωρινά αποθηκευμένη

Σέρβοι ή "Μακεδονια"?


Άβαταρ μέλους
Συνταγματαρχης


Fast poster


Σερβοι ή "Μακεδονια"?

Δημοσίευσηαπό Συνταγματαρχης » Νοέμβριος 14th, 2007, 2:35 pm
Eιναι θεμιτο να αναγνωρισουμε το Κοσσοβο και να στεναχωρησουμε τους φιλους μας τους Σερβους -οι οποιοι απο οτι θα γνωριζετε ηταν και οι πρωτοι που αναγνωρισαν τα Σκοπια ως "μακεδονια" ενω επαιξαν και σημαντικο ρολο στη δημιουργια του μορφωματος αυτου? 
Το ανταλαγμα στην προκειμενη περιπτωση θα ειναι η στηριξη των ΗΠΑ στο θεμα της ονομασιας των σκοπιων με μια συνθετη ονομασια στη χειροτερη περιπτωση.


Άβαταρ μέλους
chewbacca


Fast poster

Re: Σερβοι ή "Μακεδονια"?

Δημοσίευσηαπό chewbacca » Νοέμβριος 14th, 2007, 3:53 pm
theodorakakos έγραψε:Eιναι θεμιτο να αναγνωρισουμε το Κοσσοβο και να στεναχωρησουμε τους φιλους μας τους Σερβους

φίλοι μας από που και ως πού; 
Οι Σέρβοι δεν έδιωξαν τους Έλληνες από το Μοναστήρι;

Άβαταρ μέλους
chewbacca

Fast poster

Re: Σερβοι ή "Μακεδονια"?

Δημοσίευσηαπό chewbacca » Νοέμβριος 14th, 2007, 4:06 pm
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΩΝ έγραψε:4) ακομη και επι Παλαιολογων υπηρξαν σοβαροι συμμαχοι μας κατα των Τουρκων...

Εγω ξέρω το αντίθετο, οτι στην πολιορκία της Κων/πουλης οι Σέρβοι πρίγκηπες ήταν στο πλευρό των Τούρκων όπως τους είχαν υπηρετήσει και στην μάχη της Άγκυρας 
Και επί Στέφανου Ντουσάν ήταν τόσο φίλοι που καταλάμβαναν τα βυζαντινά κάστρα στην Μακεδονία το ένα μετά το άλλο

Άβαταρ μέλους
nick

New poster
Δημοσίευσηαπό nick » Νοέμβριος 14th, 2007, 4:45 pm
Οι σερβοι είνα χειρότεροι απο τους τουρκους
Να σου θυμίσω οτι οι βυζαντινοί είχαν χάσει εδάφη τότε από τους Σέρβους. 
Τί περίμενες να κάνουν; 
Να βοηθήσουν τους εχθρούς τους; 
Φαντάζομαι οτι κάθε λογικός ηγεμόνας θα περίμενε να αποδυναμωθεί ο εχθρός του πολέμόντας κάποιους άλλους έχθρους έτσι ωστε να μπορέσει να πάρει πίσω αυτά που είχε χάσει 
Αν oi μάχες ανάμεσα στους Σέρβους και τους Τούρκους είχαν αποδυναμώσε και τους δύο, τί καλύτερο θα μπορούσε να τύχει σε έναν βυζαντινό αυτοκράτορα;

Phorum.gr • Σερβοι ή "Μακεδονια"?

15 δημοσιεύσεις - 6 συντάκτες
Phorum.gr is a Greek Forum where we share our knowlenge, discuss our ideas, opinions and perspectives about technology, science, politics, arts, ...
www.phorum.gr/viewtopic.php?f=52... - Προσωρινά αποθηκευμένη

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Περί Αλβανίας καί Αλβανών

Περί Αλβανίας καί Αλβανών
«Σύντομος Ιστορική Μελέτη περί Αλβανίας καί Αλβανών» 1877,υπό Κ.Χ.Βάμβα

Στοιχεία Προϊστορίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Άνδρος κι Αρβανίτες

Άνδρος κι Αρβανίτες
http://www.ekene.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=7

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Lidhja

Lidhja
το περιοδικό των Αρμπερέσηδων της Κ.Ιταλίας,όπου επιμελείται ο ιερέας Αντόνιο Μπελούσι,http://www.arbitalia.it/,http://www.bibliotecabellusci.com/index_file/lidhja/Lidhja56.pdf

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη
Λεξικόν της Αλβανικής Γλώσσης υπό Κωνσταντίνου Χριστοφορίδου

Κανούν-Kanun

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
Κ.Μπίρη:«Αρβανίτες,οί Δωριείς τού νεωτέρου Ελληνισμού»

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/04/t.html

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Kαρυστία

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Journals of a landscape painter in Albania (1851)

A language family tree

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Κοσσυφοπέδιο-Γκεκαριά-Gegëria

Σκόντρα-Γκεκαριά

Γκεκαριά-Gegëria

Arnaut Smoking

Σκόντρα

Κρούγια-Γκεκαριά(1848)

Γκέκας-Gegë-Γκέγκης

Γκέκας-Gegë-Γκέγκης
http://www.albanianhistory.net/texts19_2/AH1861_2.html

Γκέκας-Gegë

Aλβανοί τού Μαυροβουνίου(Montenegro)

Κoσσυφοπέδιο-Prizren(1943)

Θεσσαλονίκη-Salonika

«Mentone,Cairo and Corfu»(1896)

Albanais au service de la policie du Caire (1860)

Албанец. 1829

Albanians Mercenaries

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

«Οί Αλβανοί χορεύοντες»(Θεόφιλος)

Albanian Guard

Arnaut and his dog

Albanian

Arnaut Officer in Prayer

un Arvanitas

Arnautes-Αρναούτες

Prayer in the Desert - Albanian warior

Les Danseurs Albanais

Tanz der Arnauten

Tanz der Arnauten
1856,Jean-Léon Gérôme , http://karl-may-wiki.de/index.php/Arnauten

Danse Albanaise

Albanian Duel

«Turkish»Albanian in dancing

Tanzende Albanesen

Μοntenegro(Μαυροβούνιο)

Albanie Forteresse Jabliak(Montenegro)

Albanian Volunteers fighting against Serbian army 1919-1920

Αλβανικό Σύνταγμα

Albanian(Smyrna)

Γκεκαριά-Gegëria

Mirdita-Γκεκαριά

Albania

Μirdita

Μirdita
Mountain Defences in Albania, Miridites and Albanians building Stone Batteries. Illustration for The Illustrated London News, 16 October 1880.

Mirditë

Mirditë
The Photo Collection of Erich von Luckwald,1936-41

Dibër (Gegëria)

Dibër (Gegëria)
1909,by Manakia Brothers

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Σκόντρα-Shkodër(Γκεκαριά-Gegëria)

Scutari-Shkodra

Scutari-Shkodër

Scutari-Shkodër

Shkodër (Gegëria)

Δυρράχιο-Durrës

Durazzo-Durrës

Durrës-Δυρράχιο(1848)

Durrës-Δυρράχιο(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Durrës

Durrës
William of Wied, Isa Boletini, Duncan Heaton-Armstrong and Colonel Thomson, Durrës, Albania - 1914

Durrës-Δυρράχιο

Kolonjë

Kolonje

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Τίρανα-Tiranë

Τirana

Berat-Μπεράτι

Berat-Μπεράτι
Edward Lear 1848 , http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

ALBANIE

ALBANIE

Albanian Costume

Albanian wedding rejoicings

Albanian Mercenaries(Εgypt)

Egypt-Αίγυπτος

Egypt-Αίγυπτος
Βλέπε λεπτομέρεια από αυτόν τον πίνακα:http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2014/12/arnaut-officer-officier-arnaute.html . Πρόκειται γιά Αρβανίτες πού συνοδεύουν γηγενείς γιά στράτευση.Τι συνοδεύουν δηλ.τούς τραβολογάνε αφού τούς μαντρώσανε πρώτα σαν το κοπάδι,αν προσέξει κανείς καί τούς πρώτους στη σειρά πού απεικοκονίζονται με κοινό δέσιμο στα χέρια από ξύλινο φυλάκωμα.Αριστερά ο στρατιώτης με την κόκκινη βράκα(φορούσαν καί μαύρες καί με μπλέ σκούρο χρώμα) είναι Σκοντριάνος.Όχι ότι θεωρείται ότι δεν είναι,πιθανόν,Γκέγκηδες καί κάποιοι από τούς Αρβανίτες τού πίνακα αλλά σίγουρα εκείνος με την βράκα φορά ένα από τα χαρακτηριστικά σκοντριάνικα ενδύματα,αφού φορούσαν καί φουστανέλες,τις μακριές σκοντριάνικες.Μιλάμε γιά την εποχή(Αίγυπτος) πού μεσουρανούσε ο μετέπειτα ιδρυτής τού αιγυπτιακού κράτους,ο Αρβανίτης μουσουλμάνος από την Καβάλα Μοχάμετ Άλη.Ο ζωγράφος-περιηγητής άλλες φορές αναφέρει την καταγωγή των μισθοφόρων Αρβανιτών(ως Αρναούτες συγκεκριμένα) καί άλλες φορές προφανώς το θεωρεί περιττό.Άντε μερικοί να τρέξουν να μας πούν πως πρόκειται γιά Άραβες πού...άσπρισαν από το κακό τους καί πού φόρεσαν καί φουστανέλα γιατί ήταν της...μόδας.

Albanian League Meeting - Shkoder Nights,Albania

Σκόντρα-Shkodër

Shkodra

Catholic Albanians of Shkodra

Catholic Albanians of Shkodra
by Marubbi

Σκόντρα-Shkodër

Σκόντρα-Shkodër
αγκυλωτός σταυρός,ένα παραδοσιακό σπίτι στη Σκόντρα

Σκόντρα-Scutari

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanska ustaja

Γκεκαριά-Gegëria-Albanian warriors

Labëria-Ducati(Vlorë-Αυλώνας)

Labëria-Ducati(Vlorë-Αυλώνας)
Εdward Lear 1848

Trajas-Vlorë(1848)

Vlorë-Valona-Aυλώνα(Albania)

Vlorë-Valona-Aυλώνα(Albania)
The large Earthquake in Valona Albania 12.10.1851.Jan Kozak, Vladimir Cermak.

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

Achrida-Skopjë(1848)

Achrida-Skopjë(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

ÉTUDES D'ARNAUTES

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

Soldats Albanois-Albanian Soldiers(Koroni-Greece)

Soldats Albanois-Albanian Soldiers(Koroni-Greece)
1782,βλέπε:αμάθεια η συνειδητή παράχαραξη;

grecian and albanian costumes

Shkodra

Shkodra
The Balkans from within (1904),by REGINALD WYON , https://archive.org/stream/balkansfromwithi00wyonuoft#page/n601/mode/1up , http://de.wikipedia.org/wiki/Volkstrachten_der_Albaner#mediaviewer/Datei:NativoDeScutariYAlban%C3%A9s--balkansfromwithi00wyonuoft.jpg

Shkodra(1861)

Scutari-Shkodër

Shkodra

Zwei bewaffnete Arnauten in Tracht

Zwei bewaffnete Arnauten in Tracht
Gegëria

The New King and Queen of Albania

Albanians from Scutari(Shkodra)

Scutari(Gegëria)

Group of Albanians

Pogradec

Shpati-Elbasan

Shpati-Elbasan
http://itouchmap.com/?c=al&UF=-108212&UN=-167175&DG=RGN

Shpati (Elbasan)

Tirana

Arnauts playing draughts

Epirots (Albanians of Epirus)

Albanians

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Montenegro-Arbanaska(Gegëria)

Arbanaska (Montenegro)

Antivari(Montenegro)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Σκόντρα-Scutari(1848)

Σκόντρα-Scutari(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

High Albania

Κοstume Gjinokastër

Κοstume Gjinokastër
1939

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Scutari

Σκόντρα-Shkodër(Gegëria)

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Αrnautlik (Gegëria)

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Albanian women(Greece)

A morning call in Albania(Ohrid)

A morning call in Albania(Ohrid)
Frontispiece to the edition. The house of the Mudir, Ottoman governor of Ohrid. A morning call in which Adelaide Mary Walker was present. An affluent Albanian lady pays a visit to the Turkish commander's wife, escorted by her young daughter. A maidservant offers the visitors flowers from the house's garden.WALKER, Mary Adelaide. Through Macedonia to the Albanian Lakes, London, Chapman and Hall, 1864.

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Albanian Stradioti at Battle of Fornovo(1500)

Modern Greek Peasants

Γιάνενα-Janina (1849)

Γιάνενα-Janina (1849)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Albanais(1836)

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Janina-Γιάνενα

Janina-Γιάνενα
Greek soldier at Lake Pamvotis near Janina, with mosque, reinforced palace and city wall (S/T Collection, Leiden)

Eλλάς

Kωνσταντινούπολη-Istanbul

Bataillon Albanais(Constantinople)

Cheta of Arnauti

Chicago(1949)

Albanians(Australia)

La Lega Albanese (Gegëria)

Albanesen-Arnauten-Albanians

Hellenes Pelasgi

Pelasgus civilizes the Greeks

Pelasgus civilizes the Greeks
Edward Francis Burney, 1760–1848

Σώμα Ευζώνων σε θέση μάχης

Bελιγράδι-Βeograd (Greeks1934)

San Constantino Albanese(Ιtaly)

San Paolo Albanese

Epifania a Piana degli Albanesi

Costumi Albanesi

(Arnaut) Albanais

ARNAUT,Albanais en grand costume

Greek Fighters (1897)

Greco-Turkish war 1897 panic stricken behavior, Larissa